Mythe 7 Je slaat documenten pas op in het DMS als je uitdienst gaat toch?
Mythe 1 Informatie huishouding is onbelangrijk
Mythe Het hele systeem is een grote chaos
Mythe 14 ik maak niet alle stukken openbaar omdat.....
Mythe 12 Ik sla vertrouwelijke documenten niet vindbaar op......
Mythe 15 Opslaan gaat toch nooit fout?.......
Mythe 2 Informatiehuishouding kost veel tijd
Mythe 3  Informatiehuishouding is werk van specialisten niet van mij?
Mythe 9 Alles in het DMS is WOB-baar.........
Mythe 6 Alles is terugvindbaar in een DMS..............
Mythe 11 Alles moet bewaard worden in een DMS........

Home

Bekijk de animatie: actieve openbaarmaking en informatiehuishouding, wat houdt het in?

Actieve openbaarmaking en informatiehuishouding, wat houdt het in?

BEELDTEKST:
Informatiehuishouding en de Wet open overheid

Op een mei 2022 treedt de nieuwe
Wet open overheid in werking, de Woo.

Deze vervangt de huidige
Wet openbaarheid van bestuur, de Wob.

De Woo stimuleert actieve openbaarmaking
van overheidsinformatie.

Het motto wordt: Open, tenzij.

Dat betekent dat een overheidsorganisatie
informatie uit eigen beweging publiceert...

en voor iedereen toegankelijk maakt.

Een burger, journalist of Kamerlid
hoeft daar niet eerst om te vragen.

Momenteel maakt de Rijksoverheid
al wetten en Kamerstukken openbaar...

en sinds een juli 2021 ook beslisnota's.

Verspreid over een aantal jaar
verplicht de Woo de Rijksoverheid...

nog meer informatiecategorieën
actief openbaar te maken.

Al deze informatie wordt gepubliceerd op
het Platform Open Overheidsinformatie: PLOOI.

Het portaal maakt meer informatie openbaar
en maakt informatie makkelijker vindbaar.

De Woo verplicht overheidsorganisaties...

om zo veel mogelijk andere informatie
actief openbaar te maken.

Met name over grote thema's...

is het belangrijk dat overheidsorganisaties
ruimhartig informatie en kennis delen.

Dat maakt beter inzichtelijk
hoe beleid tot stand is gekomen...

wat het heeft opgeleverd
en wat met inzichten is gedaan.

Het is belangrijk om je als organisatie nu al
voor te bereiden op actieve openbaarmaking...

en de informatiehuishouding
daarvoor op orde te brengen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam
Digitale Informatiehuishouding...

ontwikkelt producten die organisaties ondersteunen
bij de transitie naar meer actieve openbaarmaking.

Denk aan e-learnings,
een stappenplan en een handreiking.

Je vindt deze producten
op www.informatiehuishouding.nl.

Vraag ook binnen je eigen organisatie
naar instructies en andere hulpmiddelen.

Activiteiten

20 mei gaat de training Microsoft 365 / Sharepoint en informatiebeheer van start!

De functionaliteiten van SharePoint Online in Microsoft 365 worden voortdurend aangepast en verbeterd. Bij het digitaal werken en archiveren bieden deze functionaliteiten veel mogelijkheden, maar zonder zorgvuldige inrichting wordt SharePoint een onbeheersbaar platform. Consistentie in regels, processen en gedrag van het beheer zorgen voor de noodzakelijke efficiency en beheersbaarheid. Als recordsmanager of adviseur, of in een vergelijkbare functie, kun je al vanaf het moment waarop de informatie-architectuur wordt ontworpen een belangrijke adviserende rol vervullen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Klassikaal (online via Webex)

23 mei HR-ICT Kennissessie - Arbeidskrapte en wervingkansen op de i-arbeidsmarkt

Je bent van harte welkom om mee te doen aan de zesde kennissessie in de serie ’Toekomst HR en IT’. In deze sessie bieden arbeidsmarktanalist Jeroen Moerenhout en data-analist Amber Welboren van UBR je inzicht in de huidige arbeidsmarkt IT en IV: het is krap op de arbeidsmarkt en de vraag naar informatieprofessionals blijft alleen maar groeien, zeker bij de Rijksoverheid.  Toch zien we ook kansen in de arbeidsmarkt om nieuwe professionals te werven. Hierover gaan Emilie Adegeest (Projectmanager Rijksbrede Aanpak Versterking Capaciteit Informatiehuishouding) en Mandy Smits (Projectleider I-Arbeidsmarktcommunicatie, Versterking HR-ICT) graag met jullie in gesprek. Is dit onderwerp ook voor een collega interessant? Stuur dit bericht dan vooral door. Volg deze link voor meer informatie over desessie en om je aan te melden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

16 juni iBestuur & AG Connect Congres Security & Overheid 2022 in Ede

Een dag in het teken van digitale weerbaarheid bij de overheid.  De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het Congres: Governance en organisatie: hoe kunnen overheidsinstellingen meer informatie delen en beter samenwerken? Ecosystemen: hoe krijgen we overzicht en inzicht in ketens, netwerken en platformen? Architectuur: hoe kan architectuur bijdragen aan een hoger niveau van security? Biedt zero trust bijvoorbeeld aanknopingspunten? De mens: hoe bevorderen we het kennisniveau en de innovatiekracht binnen de overheid? Welke consequenties heeft de schaarste aan security-talent op de arbeidsmarkt? Tijdens het Congres Security & Overheid bespreken deskundigen en beslissers uit de overheid deze uitdaging, met telkens twee uitgangspunten: welke kansen zijn er, en welke risico’s moeten we mitigeren om die kansen op een verantwoorde manier te benutten? MELD je gratis aan voor het congres

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ede

Nieuws

Meer nieuws