Overzichtskaarten voor kennis en kunde IHH-professionals

RDDI heeft, in samenwerking met de Argumentenfabriek, in werksessies met rijksonderdelen, onderwijsinstellingen en trainingsbureaus de benodigde vakvereisten van IHH-professionals in kaart gebracht. Deze vereisten zijn gevisualiseerd in kaarten en bieden inzicht in de benodigde kennis, kwaliteiten en vaardigheden van informatieprofessionals.

De uitkomsten sluiten goed aan op het actieplan Open op Orde. Daarin staat dat het Rijk over voldoende en goed opgeleide professionals moet beschikken voor het inrichten en uitvoeren van informatiebeheer. Ook ICT-professionals in gerelateerde vakgebieden beschikken over voldoende kennis over informatiebeheer om over en weer goed samen te kunnen werken met de professionals informatiebeheer.

Uit de werksessies bleek een groot tekort aan capaciteit op zowel strategisch, tactisch en operatio­neel niveau. Ook ontbreekt het aan voldoende kennis over informatiehuishouding. Het vakgebied is voortdurend in beweging waardoor kennis snel gedateerd is. Ook is er een tekort aan passende vakinhoudelijke opleidingen en ontbreekt het aan belangrijke vaardigheden zoals het snel eigen kunnen maken van nieuwe informatie en het kunnen vertalen vanuit informatiehuishoudingsjargon.

Vakvereisten informatieprofessionals

Het resultaat van deze sessies is een bundeling van kaarten waarmee de vakvereisten uiteen worden gezet. Vakvereisten gaan over ‘dingen’ die iemand moet kunnen om bepaalde taken goed te kunnen uitoe­fenen. We houden hierbij de volgende indeling aan:

 • Welke kennis hebben IHH-professionals nodig?
 • Welke vaardigheden hebben IHH-professionals nodig?
 • Welke houding hebben IHH-professionals voor hun werk nodig?

De eerste drie kaarten zoomen respectievelijk in op de onderdelen kennis, vaardigheden en houding. In deze kaarten beschrijven we vakvereisten die de IHH-professionals die bij een rijksorganisatie werken gezamenlijk nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Niet alle IHH-professionals hoeven dus individueel over al deze zaken te beschikken, maar binnen een team moeten ze wel allemaal vertegenwoordigd zijn. En dat geldt voor teams van IHH-professionals in alle drie de groepen die we onderscheiden: de richters die zich vooral bezig houden met strategie, de inrichters die zich vooral bezig houden met tactische vraagstukken en de verrichters die vooral uitvoeren. In de overige drie kaarten wordt ingegaan op de aanvullende kennis, vaardigheden en houding van deze drie specifieke groepen IHH-professionals. Dat wil zeggen: aanvullend aan wat in de eerste drie (algemene) kaarten staat.

De bundeling aan kaarten wordt binnenkort in een boek door RDDI gepubliceerd. Het boek zal een uitgebreide toelichting bevatten over de kaarten en het inzetten hiervan. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van de vakvereisten. Daarmee kunnen organisaties snel overzicht krijgen van de belang­rijkste kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die IHH-professionals nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

 • Kenniskaart informatieprofessional
  Beeld: De Argumentenfabriek

  Deze kaart toont de vier kennisgebieden waar alle IHH-professionals wat vanaf moeten weten. Naast kennis over informatiehuishouding en relevante wetgeving is dit kennis die samenhangt met het werken bij en voor een overheidsorganisatie.

 • Beeld: De Argumentenfabriek

  Deze kaart toont vijf categorieën vaardigheden waarover alle IHH-professionals in meer of mindere mate moeten beschikken.

 • Beeld: De Argumentenfabriek

  Naast kennis en vaardigheden zijn er bepaalde houdingsaspecten die voor het werk van IHH-professionals belangrijk zijn. Deze houdingsaspecten worden in deze kaart benoemd.

 • Beeld: De Argumentenfabriek

  Deze kaart laat de werkzaamheden zien van de richtende IHH-professionals en de kennis, vaardigheden en houding die ze, aanvullend op de algemene kaarten nodig hebben om hun vak goed te kunnen uitoefenen.

 • Beeld: De Argumentenfabriek

  Deze kaart laat de werkzaamheden zien van de inrichtende IHH-professionals en de kennis, vaardigheden en houding die ze, aanvullend op de algemene kaarten nodig hebben om hun vak goed te kunnen uitoefenen.

 • Beeld: De Argumentenfabriek

  Deze kaart laat de werkzaamheden zien van de verrichtende IHH-professionals en de kennis, vaardigheden en houding die ze, aanvullend op de algemene kaarten nodig hebben om hun vak goed te kunnen uitoefenen.