Loopbaan informatieprofessionals (informatiebeheerders)

De informatiehuishouding (IHH) bij de overheid heeft een flinke professionaliseringsslag te maken, zo komt naar voren in onder andere het rapport ‘ongekend onrecht’ van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslagen (POK). Hiertoe is het generieke actieplan ‘open op orde’ opgesteld. Eén van de actielijnen binnen dit plan richt zich op de informatieprofessional en de rijksmedewerker.

Om handen en voeten te geven aan de uitvoering van een aantal van de nodige initiatieven binnen dit onderdeel, is er vanuit RDDI een interdepartementale coördinerende werkgroep gestart. Gezien de omvang van de onderwerpen binnen deze werkgroep, is besloten het werk in vijf sub-werkgroepen op te delen:

 • Profiel IHH-professional/KWIV
 • Rijksbrede aanpak versterking IHH-capaciteit
 • Centraal opleidingsprogramma informatieprofessional
 • IHH Kennisontwikkeling niet I-personeel
 • Uitbreiding I-Partnerschap (IHH)

Kennisontwikkeling informatieprofessionals

Naast de benodigde investeringen in de capaciteit is kennisontwikkeling van informatieprofessionals van belang. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling. De kennisontwikkeling in opleidingen die in 2020 het meest gevraagd werd betrof de marketing van Informatiediensten, auditing, verdieping recordsmanagement, datamanagement en adviesvaardigheden.

Vanuit de opdracht van het SGO en ICBR om binnen het Rijk meer uniform en gestandaardiseerd aan de informatiehuishouding te werken wordt de komende jaren centraal in een opleidingsaanbod voorzien voor informatieprofessionals. Dit kan in nauwe samenwerking met bestaande partners en het brede kennisnetwerk binnen de overheid. Om het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende professionals binnen de informatiehuishouding gebruiken we onder andere het KWIV.

Door het bepalen van de juiste KWIV-profielen komt er een scherper beeld van welke competenties van de IHH professionals gevraag worden.

Centraal opleidingsprogramma informatieprofessional

Vanaf Q2 2021 is de sub-werkgroep Centraal opleidingsprogramma informatieprofessional gestart (i.s.m. CIO Rijk en het Nationaal Archief) met als doelstelling om een centraal opleidingsprogramma te ontwikkelen voor de informatieprofessional. Thema’s als openbaarheid, maatschappelijke informatiebehoefte, de samenhang met aanpalende regelgeving en verbeterde digitale toegankelijkheid dienen hierin een plaats te krijgen Deze werkgroep zal input ophalen bij diverse stakeholders, peilen hoe ideeën landen bij departementen en best practices ophalen.

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende delen om zoveel mogelijk bij het 70/20/10 leren aan te sluiten. We sluiten bij de manier van leren zoveel mogelijk aan bij de visie op leren en ontwikkelen bij de Rijksoverheid. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we naast het opleidingsaanbod ook andere vormen van ontwikkeling aanbieden. Het leren op het werk en van elkaar zijn de belangrijkste leervormen.

De beoogde leervormen zijn:

 • Formele trainingen en cursussen (intern en extern)
 • E-learnings
 • Filmpjes & animaties
 • Serious games (leren in spelvorm met elkaar)
 • Een rijksbrede IHH-community
 • Coaching of een buddyprogramma, bijvoorbeeld een pool specialistische adviseurs die bij moeilijke casuïstiek ingeschakeld kunnen worden
 • Intervisie, bijvoorbeeld koplopersgroepen die specialist op een bepaald gebied zijn en van elkaar leren

Platform

Binnen het Rijk zijn er verschillende platformen in gebruik om opleidingsaanbod op te zetten. Er zijn een aantal platformen die rijksbreed opengesteld zijn, maar daarnaast hebben een aantal organisaties hun eigen platform die alleen voor intern gebruik is. We streven ernaar om aan te sluiten bij een bestaand platform om kosten te besparen. Via een inventarisatie zal gekeken worden welk platform het meest geschikt is om de opleidingspakketten aan te bieden. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate dit een aanvulling kan zijn van de bestaande platformen zoals Leer-Rijk, RADIO etc. 

Om in januari 2022 een start te kunnen maken met het centrale opleidingsprogramma, maken we onderscheid tussen korte en lange termijn acties. Meer info volgt!