Resultaten overheidsbrede inventarisatie vervroegd digitaal overbrengen nu beschikbaar

Minister Slob kondigde aan om vervroegde overbrenging van digitale overheidsarchieven te onderzoeken. Dit deed hij naar aanleiding van de motie Segers. Hiertoe heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media een overheidsbrede inventarisatie laten uitvoeren naar de bestaande ervaringskennis op het gebied van overbrenging van digitale overheidsinformatie naar archiefbewaarplaatsen (e-depots) in de zin van de Archiefwet. De resultaten van deze inventarisatie zijn nu beschikbaar.