Duurzaam Digitale Toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is de verplichting tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat digitale informatie en dienstverlening mensen met een functiebeperking buitensluit. In Nederland hebben circa 2 miljoen mensen een beperking. Dit gaat over mensen met een visuele beperking, auditieve beperking, motorische beperking en een cognitieve beperking. Digitale toegankelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend, het is daarom van belang dat hier wetten en regels voor opgesteld worden.

Aanleiding

Op basis van de Europese richtlijn ‘Digitale toegang van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties’ (Richtlijn (EU) 2016/2102) is op 1 juli 2018 het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking getreden. Dit besluit verplicht overheidsinstanties om websites, intra- en extranetten en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Wat doet het project

Het project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid ondersteunt Rijksorganisaties bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Dit doen wij door de toegankelijkheid van pdf’s te verbeteren en  door te starten met de realisatie van een Rijksbrede beheertool voor domeinnamen.

Toegankelijkheid pdf’s

Pdf is een complex bestandsformaat en toegankelijke pdf-bestanden maken is niet makkelijk. De pdf’s van het Rijk voldoen nu niet of onvoldoende aan de geldende standaarden (zoals WCAG 2.1 toegankelijkheidscriteria en pdf/UA eisen). Bovendien is de kennis en kunde binnen de Rijksoverheid op het gebied van open en toegankelijk publiceren van pdf’s erg wisselend en ligt versnipperd. Daarom levert het RDDI-project een Handreiking ‘Toegankelijk maken pdf’s’ op samen met belangrijke stakeholders om pdf’s en informatie beter toegankelijk te maken. Niet-toegankelijke pdf's zijn namelijk niet goed te lezen door hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware. En toegankelijke pdf's zijn beter doorzoekbaar voor zoekmachines. En dat is weer goed voor de zichtbaarheid en score van de website.

Rijksbrede beheertool Domeinnaamregister

Ook zal een start worden gemaakt met de voorbereiding van de realisatie van een Rijksbrede beheertool “Domeinnaamregister Rijk”. Deze activiteit bouwt voort op de resultaten van de Design Sprint Domeinnaambeheer Rijk, die in januari 2022 afgerond is. Het register heeft tot doel om domeinen en domeinnamen beter te beheren en de scores op kwaliteitseisen zowel intern als extern inzichtelijk te maken. Hierdoor worden op korte termijn de internetdomeinen geïnventariseerd en opgeschoond en wordt op langere termijn het domeinnaambeheer duurzaam ingericht. Daarmee worden websites beter toegankelijk en kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.

Stavaza

Met het vaststellen van het plan van aanpak is het project formeel van start gegaan. De projectfase omvat het eerste half jaar van 2022. In die tijd wordt de Handreiking opgeleverd en de Rijksbrede beheertool voorbereid. Daarnaast wordt een advies richting een mogelijke implementatie voorbereid.