Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding 2024-2025

In het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding (2024-2025) staat hoe bestuursorganen bij de Rijksoverheid invulling geven aan de ambitie voor een open en responsieve overheid. In de komende jaren wordt in stappen toegewerkt naar de bijbehorende informatiehuishouding.

In het Meerjarenplan, het 3e inmiddels, is beschreven wat een open en responsieve overheid inhoudt aan de hand van een viertal pijlers, namelijk

  1. openheid en openbaarmaking vanuit maatschappelijke behoefte,
  2. professioneel beheer van informatie,
  3. vergroten van duurzame toegankelijkheid en
  4. werkomgeving voor een responsieve overheid.

Ook rapporteert het Meerjarenplan over de voortgang en schetst het wat er nodig is om op termijn de doelen te bereiken.

Grote opgave

De ambitie van een open en responsieve overheid is veelomvattend. Rijksorganisaties werkten de afgelopen jaren aan een verbeterde informatiehuishouding en meer openbaarmaking. Met het Meerjarenplan zetten zij volgende stappen om onder andere de technische voorzieningen en systemen verder te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste verbeteringen zichtbaar, zo blijkt uit de volwassenheidsmeting die in het plan is opgenomen.