Hoe verhoudt openbaarheid zich tot het duurzaam toegankelijk maken van sociale media?

De Wet open overheid (voorheen de Wob) dient het belang van een goede en democratische bestuursvoering en het recht op openbaarmaking van informatie. In de Woo staat dat ieder bestuursorgaan (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) verzocht kan worden om informatie uit documenten die te maken heeft met bestuurlijke aangelegenheden openbaar te maken. Een document wordt hierbij gedefinieerd als een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.

Wanneer sociale media gebruikt wordt voor het uitvoeren van overheidstaken, valt dit onder de reikwijdte van de Woo. Als er een informatieverzoek binnenkomt, dient de content die op de sociale mediakanalen wordt gepubliceerd voor het uitvoeren van overheidstaken bij de Rijksorganisaties beschikbaar te zijn voor openbaarmaking in de zin van de Woo. Dit geldt ook voor content van derden (denk in dit geval aan reacties van burgers onder een bericht) en privéberichten. Documenten die naar hun aard reeds publiek zijn, zoals bij openbare berichten op sociale media het geval is, hoeven echter bij een Wob-verzoek niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.