Twee rijen documenten in een archiefruimte

Rapport Inzicht in gedragsbepalers om goed om te gaan met overheidsinformatie

De overheid vindt het belangrijk dat ze door burgers wordt ervaren als een betrouwbare en transparante partner. Het actief openbaar maken van informatie bevordert dit, een goede digitale informatiehuishouding is een absolute voorwaarde. Uiteraard zijn systemen en procedures belangrijk maar succes valt of staat bij het gedrag van Rijksambtenaren en daar is winst te behalen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en het programma Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) werken samen om deze verbeteringen te realiseren. Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken is gevraagd om hierbij te adviseren. DPC zet hiertoe een CASI-traject in waarbij op een gestructureerde manier gedrags- en doelgroep-inzichten worden verzameld op basis waarvan interventiesuggesties worden gedaan. Een onderdeel van dit traject wordt gevormd door kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek. De resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn uitgewerkt in voorliggend rapport.