Kamerbrief over Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Staatssecretaris Knops heeft op 22 oktober een kamerbrief ingediend over de uitwerking van de regeringscommissaris informatiehuishouding. Deze regeringscommissaris was aangekondigd in de kabinetsreactie van 15 januari jl., naar aanleiding van de uitkomsten van het POK-rapport ‘Ongekend onrecht’.

Kern van het besluit

De kwartiermaker heeft de afgelopen maanden gebruikt om te komen tot een goede taakafbakening voor de regeringscommissaris. Hierbij waren de volgende ontwikkelingen van belang.

Sinds april is er een programma ingericht voor de sturing en uitvoering van het programmaplan Open op Orde. De ambtelijke organisatie die hiermee belast is, is in de afgelopen maanden versterkt om deze rol goed in te kunnen vullen. Ook is de Inspectie O&E, die toezicht houdt op de informatiehuishouding van Rijksorganen vanuit de eisen van de Archiefwet, bezig zijn capaciteit uit te breiden. Daarnaast is de Wet open overheid (Woo) aangenomen in de Eerste Kamer. Bij de inwerkingtreding van de Woo (naar verwachting 1 mei 2022) zal een permanent en onafhankelijk adviescollege op het gebied van openbaarheid en informatiehuishouding worden ingesteld.

Deze ontwikkelingen op het gebied van sturing en toezicht op de verbetering van de informatiehuishouding gebeuren stapsgewijs. De regeringscommissaris krijgt in deze opbouwfase een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat organisaties die werken aan de verbetering van de informatiehuishouding elkaar moeten versterken en geen dubbele taken uitvoeren. De regeringscommissaris is het gezicht van de verbetering van de informatiehuishouding binnen het Rijk. Zij/hij zal naast het stimuleren en aanspreken van ministeries op de verbetering ervan, ook als boegbeeld een rol spelen om politiek en bestuurlijk draagvlak te verwerven voor zaken die de voortgang en aanpak kunnen versterken. De regeringscommissaris zal bovendien een verbindende rol spelen tussen de verschillende actoren die op het terrein van de informatiehuishouding een (wettelijke) taak vervullen.

De regeringscommissaris zal naar verwachting voor twee jaar worden aangesteld. Daarna zal op basis van een evaluatie besloten worden over wenselijkheid en duur van een eventuele verlenging.

Tegen het einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de benoeming.