Kosten-baten analyse Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding

Op verzoek van de Stuurgroep RDDI voert adviesbureau PBLQ in samenwerking met Ecorys een onderzoek uit naar de kosten en baten van het MJP Verbetering Informatiehuishouding.

In september hebben de onderzoekers interviews gehouden met de RDDI projectleiders van de projecten uit het MJP. Op basis daarvan is een inventarisatiemodel ontwikkeld, waarmee per actielijn de incidentele en structurele kosten -zowel voor (decentrale) organisaties van de rijksoverheid als voor eventuele centrale voorzieningen - in kaart worden gebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten van systemen, processen en medewerkers. Ook wordt rekening gehouden met de verschillen in omvang, aard en werkwijze van organisaties. Naar verwachting zijn de baten vooral kwalitatief van aard: grotere transparantie en betere kwaliteit van overheidsinformatie. Ook valt mogelijk efficiencywinst te boeken door het sneller zoeken en vinden van documenten en lagere kosten van (ICT-)beheer. Het onderzoek is voor het eind van 2019 gereed en we houden jullie door middel van nieuwsberichten op de RDDI website en de RDDI LinkedIn groep op de hoogte van de ontwikkelingen in dit traject.