Bijeenkomst 'het web gearchiveerd'

Op donderdag 11 oktober vond in het instituut voor Beeld & Geluid de studiedag ‘het web gearchiveerd’ plaats. Deze werd georganiseerd in samenwerking tussen het Netwerk Digitaal Erfgoed, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Centraal bij deze samenwerking staat het bewaren van een zo groot mogelijk gedeelte van het Nederlandse webdomein voor de toekomst. Dit jaar was de focus gericht op de gebruiker en de mogelijkheden die webarchieven bieden.

Geschiedschrijving met gebruik van webarchieven

Het wetenschappelijk belang van web archieven werd onderstreept door historicus Ian Milligan. Hij betoogde dat geschiedschrijving vanaf de jaren ’90 niet mogelijk is zonder in enige vorm gebruik te maken van webarchieven. De waarschuwing die hij meegaf was dat historici om velerlei redenen nog geen optimaal gebruik maken van deze rijke bronnen. Als verklaring hiervoor legde hij nadruk op het ontoegankelijke karakter van softwareprogramma’s  die webarchivering faciliteren. Tegelijkertijd schetste Milligan ook de al aanwezige mogelijkheden van webarchieven en de  reeds bestaande initiatieven om het gebruik van webarchieven te verbeteren. Een mooi voorbeeld  hiervan was een presentatie waarbij het archiveringsproces van alle Nederlandse tweets sinds 2010 centraal stond en wat de onderzoeksmogelijkheden zijn met deze gearchiveerde webdata.

Richtlijn archiveren overheidswebsites en overzicht initiatieven

Daarna was het tijd voor een interactieve sessie over de richtlijn archiveren overheidswebsites. Het Rijk geeft hiermee gestalte aan de inhaalslag op het gebied van webarchivering. Tevens presenteerde het Netwerk Digitaal Erfgoed de oplevering van het nationaal register webarchieven. In dit metadata register is te zien door welke organisatie, wanneer, hoe vaak, met welke tools en om welke reden websites zijn gearchiveerd. Het register is een stap in de goede richting voor harmonisatie van (nationale) webarchiveringsinitiatieven. 
Een internationale tint werd aan de dag toegevoegd met een presentatie over het project Preserving Online Multiple Information (PROMISE). PROMISE houdt zich bezig met de ontwikkeling van een duurzame strategie voor het behoud van het Belgische web. Om zo goed mogelijk een duurzaamheidstrategie te ontwikkelen, brachten zij wereldwijd initiatieven op het gebied van webarchivering en de gebruiksmogelijkheden in kaart. Hieruit bleek dat er tussen verschillende landen grote verschillen zijn op het gebied van toegankelijkheid en aanwezige collecties in de webarchieven.

Platform

Al met al was het een geslaagde studiedag informatieve presentaties, interactieve kennisdeling en uitgebreide netwerkmogelijkheden.

Wil je meer delen en lezen over Webarchivering? Kijk dan op het kennisplatform ‘Webarchivering'  waar een platform wordt geboden voor het vormen van netwerken en uitwisseling van kennis op dit gebied. Op een later moment zullen de presentaties daar ook beschikbaar worden gesteld.