Wat doet het project Sociale Media Archivering wel en niet?

Om rijksorganisaties in staat te stellen sociale media veilig te stellen en via een rijksbreed gedragen methodiek duurzaam toegankelijk te maken richt het project zich op:

  • Het bundelen van kennis en ervaringen.
  • Het ontwikkelen van informatieproducten zodat de informatie uit sociale media bij rijksorganisaties (op korte termijn) door rijksorganisaties kan worden veiliggesteld, conform wet- en regelgeving. 
  • Het project staat niets in de weg om als rijksorganisatie zelf al aan de slag gaan met voorzieningen voor sociale media. Integendeel, rijksorganisaties worden aangemoedigd om hierin stappen te zetten.
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een rijksbrede methodiek zodat het archiveren van sociale media op de langere termijn structureel wordt ingebed in de informatiehuishouding van het Rijk.
  • Het uitwerken van methodieken in scenario’s welke bij het Rijk voor implementatie in aanmerking komen, al dan niet gebruikmakend van één of meerdere (centrale) oplossingen/voorzieningen. In de scenario’s wordt de keuze meegenomen van één of meerdere oplossingsrichtingen, eventueel de verkenning van een centrale voorziening.
  • Het (door)ontwikkelen van een methodiek en opstellen van een implementatievoorstel voor een rijksbrede socialemedia-archiveringsmethodiek in samenwerking met de projectgroep en nader te bepalen stakeholders op basis van het (eerder geaccordeerde) voorkeursscenario.

Buiten het bereik van het project valt:

  • Het onderzoeken en ontwikkelen van kennisproducten en methodes voor het archiveren van procesinformatie die voorkomt uit monitoring, rapportage, analyses en sturing met behulp van gegevensstromen uit socialemediaplatformen. Denk hierbij aan processen zoals beleidsontwikkeling en beleidsmonitoring waarbij de informatie en gegevens worden gebruikt om beslissingen te nemen voor aanpassing of bijsturing van beleid.
  • Het uiteindelijk implementeren en/of financieren van het voorkeursscenario voor socialemedia-archivering bij het Rijk.
  • Het op juiste wijze gebruik maken van sociale media en daarbij conform wet- en regelgeving, beleid, kaders e.d. handelen. Aanpassing en sturing op deze praktijk bij rijksorganisaties valt buiten scope.