Future Lab

De maatschappij verandert voortdurend, ook hoe we naar informatie en digitalisering kijken en ermee omgaan. Dit heeft ook een weerslag op organisaties en op de Rijksoverheid en hoe zij met digitale informatie omgaan. RDDI verkent de toekomst van de digitale informatiehuishouding in het project Future Lab.

Animatie onderzoek 'De informatiehuishouding van het Rijk 2030’ / Future Lab

Aanleiding voor het project

In het project Future Lab verkennen we hoe ontwikkelingen in de samenleving en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering invloed uitoefenen op de informatiehuishouding bij de overheid, nu en in de nabije toekomst. Ook gaan we na hoe we hierop nu al goed kunnen anticiperen. Dat doen we samen met experts en collega’s. Zo zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst.

De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering roepen veel vragen op. Welke technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie zijn relevant voor de overheid, en welke mogelijkheden bieden die? En: hoe zorgen we dat de informatiehuishouding straks flexibel genoeg is en tegelijk ook robuust en veilig?

Omschrijving van het project?

In het kader van FutureLab hebben we Reframing Studio opdracht gegeven tot een onderzoek vanuit de volgende vragen:

  • Hoe ziet de informatiehuishouding van de rijksoverheid eruit in 2030?
  • Wat betekent dit voor medewerkers en werkprocessen?
  • Wat betekent deze toekomstvisie voor de activiteiten van RDDI?

Stand van zaken

De Future Lab heeft verleden najaar twee werkateliers georganiseerd in samenwerking met de Reframing Studio en iBestuur. De deelnemers waren een selecte groep informatiedeskundigen die meer wilden weten over de 12 onderstromen, het nieuwe frame voor informatiehuishouding, de roadmaps en de transitiepaden. We hebben het gehad over de betekenis en de gevolgen van de uitkomsten van de toekomstverkenning voor hun organisaties. De werkateliers waren nuttig maar ook te kort. Daarom werkt de Future Lab aan de ontwikkeling van een werkatelier instructie en organiseert het diverse bijeenkomsten voor Rijkscollega’s om de transitiepaden uit het rapport nader vorm te geven. Bovendien heeft de Future Lab een RDDImpact magazine geheel gewijd aan de onderstromen uit het rapport: ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’.