Di-stroy

Eén van de zeven actielijnen uit het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk is ‘komen tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging voor het Rijk’. Het project Di-stroy geeft uitvoering aan deze opdracht langs drie lijnen: wetgeving, processen en techniek.

Opdracht en stand van zaken

Dit houdt in dat Di-stroy werkt aan:
• Mogelijkheden tot vereenvoudiging en meer uniformiteit in wetgeving en procedures;
• Verkennen van technische mogelijkheden voor digitaal systeemoverstijgend vernietigen
• Bepalen van een goede afbakening van vernietigen en het vernietigingsproces, betere handvatten voor de inrichting van processen en meer flexibiliteit bij de uitvoering van digitale vernietiging in de praktijk.

Stand van zaken

Onderzoek

Het onderzoek Bewaar- en vernietigingstermijnen (B&V termijnen) in sectorale wetgeving is afgerond. De stuurgroep RDDI heeft ingestemd met het voorstel voor doorontwikkeling en hiervoor voert RDDI twee acties uit:
- Voor het duurzaam borgen van de onderzoeksresultaten zijn met KOOP afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een online Wettenpocket voor het raadplegen en beheren van specifieke B&V termijnen in sectorwetgeving. Op deze wijze kan het aangelegde overzicht van bewaar- en vernietigingstermijnen op een centrale plek en op duurzame wijze met minimaal redactioneel beheer up-to-date worden gehouden. De reeds aangelegde database wordt ook toegevoegd aan deze wettenpocket.  Afspraken over de oplevering worden binnenkort bekend.

- Het onderzoek en de mogelijke juridische implicaties van de onderzoeksresultaten zijn op 20 juni geagendeerd bij het Interdepartementaal Wetgevingsberaad (IWB). Samen met het IWB gaat RDDI in de nabije toekomst mogelijk kijken of er concrete handvatten kunnen worden aangeleverd die wetgevingsjuristen kunnen helpen bij het bewust bepalen van nieuwe termijnen in sectorale wetgeving. Ook is er samen met het IWB gekeken naar de mogelijkheden voor toekomstige harmonisering middels de Aanwijzingen voor de regelgeving of binnen het Integraal Afwegingskader (IAK).

In augustus volgt nog een integrale eindrapportage van het onderzoek.

Proof of Concept

Sinds begin 2019 heeft Structure Systems B.V. in de door RDDI opgezette Challenge Control Delete gewerkt aan een Proof of Concept voor het opsporen van Niet-identieke kopieën. De uitkomsten daarvan zijn in twee bijeenkomsten met stakeholders gepresenteerd. RDDI bereidt nu een eindrapportage voor en onderzoekt of het een optie is de uitkomsten breder te gebruiken. Bijvoorbeeld in het kader van Zoek en Vind en andere vormen van enterprise search.

Pilot zoeken, vinden en vernietigen

In samenwerking met het Ministerie van Financiën heeft Di-stroy de Pilot zoeken, vinden en vernietigen voorbereid. Onlangs heeft een van de directies toegezegd hieraan mee te werken en binnenkort vindt er een startbijeenkomst plaats met de betrokkenen.

Vervolgstappen

Het project Di-stroy werkt aan een voorstel voor de vervolgstappen (zie ook het aangepaste MJP 2020 en het Programmaplan 2020 van RDDI). De planning is om dit in Q1 van 2020 gereed te hebben.