Di-Stroy (afgerond)

Eén van de projecten uit het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk was ‘komen tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging voor het Rijk’.

Aanleiding voor het project

Het huidige stelsel van wet- en regelgeving op het gebied van bewaren en vernietigen van overheidsinformatie is complex en staat een goede uitvoering in de weg. Het project Di-Stroy werkte aan een verbeterd uitvoeringsbeleid via drie sporen: wetgeving, processen en techniek.

Omschrijving van het project

Di-Stroy werkte aan:

  • Verkennen van mogelijkheden tot vereenvoudiging en meer uniformiteit in wetgeving en procedures; onder meer door onderzoek te doen naar bewaar- en vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving.
  • Verkennen van technische mogelijkheden voor digitaal, ‘systeemoverstijgend’ vernietigen, door middel van het uitzetten van een challenge die zal leiden tot een proof of concept.
  • Bepalen van een goede afbakening van het onderwerp vernietiging en het vernietigingsproces, betere handvatten voor de inrichting van processen en meer flexibiliteit bij de uitvoering van digitale vernietiging in de praktijk.

Resultaten

Het onderzoek Bewaar- en vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving is afgerond. De stuurgroep RDDI heeft ingestemd met het voorstel voor doorontwikkeling van de onderzoeksresultaten en hiervoor voerde RDDI twee acties uit:

  1. Voor het duurzaam borgen van de onderzoeksresultaten zijn met KOOP afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een online ‘Wettenpocket’ voor het raadplegen en beheren van specifieke bewaar- en vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving. In de wettenpocket kan het overzicht van bewaar- en vernietigingstermijnen op een centrale plek beheerd en up-to-date worden gehouden, op duurzame wijze en met minimaal redactioneel beheer. De reeds aangelegde database wordt ook toegevoegd aan de wettenpocket. Afspraken over de realisatie en oplevering worden na de zomer bekend.
  2. Samen met het IWB heeft RDDI gekeken of er concrete handvatten kunnen worden aangeleverd die wetgevingsjuristen helpen bij het bewust bepalen van nieuwe termijnen in sectorale wetgeving. Ook is er samen met het IWB gekeken naar mogelijkheden voor toekomstige harmonisering door middel van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) of binnen het Integraal Afwegingskader (IAK).

In samenwerking met het ministerie van Financiën heeft Di-Stroy de pilot Zoeken, vinden en vernietigen voorbereid. Daarnaast werkte Di-Stroy aan een voorstel voor de vervolgstappen.