Di-Stroy (afgerond)

Eén van de projecten uit het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk is ‘komen tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging voor het Rijk’.

Aanleiding voor het project

Het huidige stelsel van wet- en regelgeving op het gebied van bewaren en vernietigen van overheidsinformatie is complex en staat een goede uitvoering in de weg. Het project Di-stroy werkt aan een verbeterd uitvoeringsbeleid via drie sporen: wetgeving, processen en techniek.

Omschrijving van het project

Di-stroy werkt aan:

  • Verkennen van mogelijkheden tot vereenvoudiging en meer uniformiteit in wetgeving en procedures; onder meer door onderzoek te doen naar bewaar- en vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving.
  • Verkennen van technische mogelijkheden voor digitaal, ‘systeemoverstijgend’ vernietigen, door middel van het uitzetten van een challenge die zal leiden tot een proof of concept.
  • Bepalen van een goede afbakening van het onderwerp vernietiging en het vernietigingsproces, betere handvatten voor de inrichting van processen en meer flexibiliteit bij de uitvoering van digitale vernietiging in de praktijk.

Stand van zaken

Het onderzoek Bewaar- en vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving is afgerond. De stuurgroep RDDI heeft ingestemd met het voorstel voor doorontwikkeling van de odnerzoeksresultaten en hiervoor voert RDDI twee acties uit:

  1. Voor het duurzaam borgen van de onderzoeksresultaten zijn met KOOP afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een online ‘Wettenpocket’ voor het raadplegen en beheren van specifieke bewaar- en vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving. In de wettenpocket kan het overzicht van bewaar- en vernietigingstermijnen op een centrale plek beheerd en up-to-date worden gehouden, op duurzame wijze en met minimaal redactioneel beheer. De reeds aangelegde database wordt ook toegevoegd aan de wettenpocket. Afspraken over de realisatie en oplevering worden na de zomer bekend.
  2. Het onderzoek en de mogelijke juridische implicaties van de onderzoeksresultaten zijn op 20 juni 2020 geagendeerd bij het Interdepartementaal Wetgevingsberaad (IWB). Samen met het IWB gaat RDDI in de nabije toekomst kijken of er concrete handvatten kunnen worden aangeleverd die wetgevingsjuristen helpen bij het bewust bepalen van nieuwe termijnen in sectorale wetgeving. Ook is er samen met het IWB gekeken naar mogelijkheden voor toekomstige harmonisering door middel van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) of binnen het Integraal Afwegingskader (IAK).

Pilot Zoeken, vinden en vernietigen

In samenwerking met het ministerie van Financiën heeft Di-stroy de pilot Zoeken, vinden en vernietigen voorbereid. Onlangs heeft een van de directies toegezegd hieraan mee te willen werken en binnenkort vindt er een startbijeenkomst plaats met de betrokkenen.

Vervolgstappen

Het project Di-stroy werkt aan een voorstel voor de vervolgstappen (zie ook het aangepaste MJP 2020 en het Programmaplan 2020 van RDDI). De planning is om dit voorstel in Q2 van 2020 gereed te hebben.