Di-stroy

Zoals het rapport van de Erfgoedinspectie (nu Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) ‘Wel digitaal, nog niet duurzaam’ al liet zien, zijn inmiddels alle departementen overgestapt op digitale werkprocessen. De digitale informatiehuishouding van creatie tot vernietigen of overbrenging is echter nog niet op orde. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel geen enkel departement momenteel uitvoering geeft aan digitale vernietiging. Het doel van het project Di-stroy is om voor het Rijk tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging te komen.

Opdrachten en stand van zaken

Het project heeft de volgende opdrachten:

- Mogelijkheden tot vereenvoudiging en meer uniformiteit in wetgeving en procedures;
- Overzicht van wettelijke vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving;
- Verkennen van technische mogelijkheden voor digitaal systeemoverstijgend vernietigen

Stand van zaken
We nodigen stakeholders om mee te praten over prioriteiten Di-stroy

Op 6 maart organiseede Di-stroy een interactieve bijeenkomst van haar klankbordgroep en andere belangstellenden om de voorstellen en prioriteiten voor de komende fase van het project te bespreken. Na een korte terugblik op de tot dan toe behaalde resultaten presenteerde Di-stroy aan de hand van korte pitches de ideeën voor het komende half jaar. In de eerste maanden zal de aandacht nog uitgaan naar het afmaken van een aantal producten, dat al op de rol stond. Het gaat dan o.a. om het afronden van de (doorzoekbare) database met specifieke bepalingen over Bewaren en Vernietigen in sectorale wetgeving, het organiseren van het beheer daarvan en het uitvoeren van een Proof of Concept met technologie voor het opsporen van bijna-identieke kopieën. Een doorlopende actie is het signaleren van mogelijkheden om de (complexe) wet- en regelgeving op het gebied van Bewaren en Vernietigen te vereenvoudigen.


Nieuwe producten die Di-stroy overweegt, zijn o.a. een geïntegreerde lijst van juridische en technische begrippen die worden gebruikt bij digitaal (bewaren en) vernietigen, een handreiking voor organisaties die (stapsgewijs) het vernietigen op orde willen brengen en een beleidsnotitie over de noodzaak van het reduceren van de complexiteit in wet- en regelgeving. Als de Proof of Concept succesvol is, komt daarop mogelijk een vervolg. Dat zal echter ook afhangen van de vraag of elders binnen de (rijks)overheid al vergelijkbare oplossingen worden toegepast. Daarom houdt Di-stroy nauw contact met de shared service-organisaties, zoals SSC-ICT en DocDirekt.

Stakeholdersgesprekken leveren waardevolle input op voor Di-stroy

Voor het ontwikkelen van de ideeën voor de komende fase baseert Di-stroy zich op de uitkomsten van een groot aantal gesprekken met kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties. Het beeld dat uit de heroriëntatie van de afgelopen maanden naar voren komt is:
• De situatie rond Vernietigen verschilt per organisatie en daarmee samenhangend ook de vraagstukken waar men tegenaan loopt;
• Er is veel belangstelling om kennis te delen en best practices uit te wisselen, o.a. over het proces/de keten van creatie tot en met vernietigen, gerelateerd aan applicaties en systemen die in de verschillende onderdelen van een organisatie in gebruik zijn en de verschillende actoren die betrokken zijn;
• Er is draagvlak voor het idee om voor organisaties een 'volwassenheidsmodel' op het gebied van vernietigen te ontwikkelen.

Meer informatie?

Neem contact op met de projectleider van Di-Stroy: Corien Pels Rijcken

Corien Pels Rijcken

Corien Pels Rijcken