Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO)

Het project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO) richt zich op het opdoen van ervaringen en vergaren van kennis met het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief door organisaties binnen de Rijksoverheid. Het gaat daarbij niet alleen om het overbrengen zelf maar ook aan het voldoen van de randvoorwaarden om tot overbrenging over te kunnen gaan. Binnen het project word dit aangeduid met ‘archieven op orde’. 
 

Aanleiding voor het project

Eind 2020 is als start van het project een verkenning uitgevoerd naar draagvlak en behoeften onder belanghebbenden en betrokkenen binnen de Rijksoverheid bij het vraagstuk van overbrenging. Op basis van de resultaten van deze verkenning is begin 2021 gekozen binnen het project voorrang te geven aan pilots. Met deze pilots kan bij individuele organisaties concrete ervaring worden opgedaan met het op orde brengen van archieven en het overbrengen daarvan. 
Vervolgens kunnen deze ervaringen rijksbreed worden gedeeld. 

Voorzien is dat in het derde kwartaal van dit jaar deze pilots van start gaan en eind dit jaar worden afgerond. 

Waarom is het bevorderen van de overbrenging van digitale archieven van belang? De Archiefwet bepaalt dat organisaties binnen de Rijksoverheid na 20 jaar hun archieven overbrengen naar het Nationaal Archief. Lange tijd heeft dit uitsluitend betrekking gehad op de overbrenging van papieren archieven. Met de opkomst van digitale media sinds het eind van de vorige eeuw heeft dit ook betrekking gekregen op digitale archieven. De afgelopen jaren heeft op beperkte schaal en min of meer op experimentele basis de eerste overbrengingen van digitale archieven plaatsgevonden. Aangezien dit vanuit de Archiefwet nog niet is verplicht werd dit ‘vervroegde overbrenging’ genoemd. 

De komende jaren zullen de eerste organisaties binnen de Rijksoverheid echter verplicht digitale archieven moeten gaan overbrengen.

Daar komt bij dat met de beoogde nieuwe Archiefwet de overbrengingstermijn terug zal worden gebracht van 20 naar 10 jaar.
Kortom: er is urgentie om met overbrenging aan de slag te gaan.

Projectteam

Het RDDI-projectteam bestaat uit de volgende personen: Ben van den Brande (projectleider), Melior Hoekstra (projectadviseur), Simon Kester (projectsecretaris) en Arjan Rompelman (projectadviseur).

Daarnaast is er een rijksbrede projectgroep BODO die maandelijks bijeen komt. In deze projectgroep zijn alle departementen vertegenwoordigd en zijn ook Doc-Direkt en het Nationaal Archief lid. 

Het project BODO maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan RDDI en daarmee ook van het Actieplan Open op Orde
 

Wil je meer weten over het project?

Stuur dan een mail naar RDDI.