Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO)

Het project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO) richt zich op het opdoen van ervaringen met - en het vergaren van kennis over - het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief door organisaties binnen de Rijksoverheid. Het gaat daarbij niet alleen om het overbrengen zelf maar ook om het voldoen aan de randvoorwaarden om tot overbrenging over te kunnen gaan. Binnen het project wordt dit aangeduid met ‘archieven op orde’. 

Aanleiding voor het project

De Archiefwet bepaalt dat organisaties binnen de Rijksoverheid na 20 jaar hun archieven overbrengen naar het Nationaal Archief. Lange tijd heeft dit uitsluitend betrekking gehad op de overbrenging van papieren archieven. Met de opkomst van digitale media sinds het eind van de vorige eeuw heeft dit ook betrekking gekregen op digitale archieven. De afgelopen jaren hebben, op beperkte schaal en min of meer op experimentele basis, de eerste overbrengingen van digitale archieven plaatsgevonden. Aangezien dit vanuit de Archiefwet nog niet is verplicht wordt dit ‘vervroegde overbrenging’ genoemd. 

De komende jaren zullen de eerste rijksorganisaties de digitale archieven verplicht gaan overbrengen. Met de beoogde nieuwe Archiefwet zal de overbrengingstermijn terug worden gebracht van 20 naar 10 jaar.

Kortom: er is urgentie om met overbrenging van digitale archieven aan de slag te gaan.

Wat doet het project?

Het project BODO vergaart kennis over het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief door organisaties binnen de Rijksoverheid. Daarnaast wordt aan de hand van pilots bij individuele organisaties concrete ervaring opgedaan met het op orde brengen van archieven en het overbrengen daarvan. Op een later moment zullen de ervaringen rijksbreed worden gedeeld door het project. 

Het project BODO maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan RDDI en daarmee ook van het Actieplan Open op Orde.

Stand van zaken

In het Strategisch Beraad RDDI van afgelopen september is besloten dat het project BODO in 2022 zal worden voortgezet. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt in samenwerking met Financiën en Doc-Direkt de pilot Zoeken & Opruimen gestart. Hetzelfde geldt voor de pilot Overzicht & Inzicht die in samenwerking met SZW en Doc-Direkt wordt vormgegeven. Begin 2022 zullen de resultaten van deze pilots beschikbaar komen.