Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO)

Het project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO) richt zich op het opdoen van ervaringen met - en het vergaren van kennis over - het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief door organisaties binnen de Rijksoverheid. Het gaat daarbij niet alleen om het overbrengen zelf maar ook om het voldoen aan de randvoorwaarden om tot overbrenging over te kunnen gaan. Binnen het project wordt dit aangeduid met ‘archieven op orde’. 

Aanleiding voor het project

De Archiefwet bepaalt dat organisaties binnen de Rijksoverheid na 20 jaar hun archieven overbrengen naar het Nationaal Archief. Lange tijd heeft dit uitsluitend betrekking gehad op de overbrenging van papieren archieven. Met de opkomst van digitale media sinds het eind van de vorige eeuw heeft dit ook betrekking gekregen op digitale archieven. De afgelopen jaren hebben, op beperkte schaal en min of meer op experimentele basis, de eerste overbrengingen van digitale archieven plaatsgevonden. Aangezien dit vanuit de Archiefwet nog niet is verplicht wordt dit ‘vervroegde overbrenging’ genoemd. 

De komende jaren zullen de eerste rijksorganisaties de digitale archieven verplicht gaan overbrengen. Met de beoogde nieuwe Archiefwet zal de overbrengingstermijn terug worden gebracht van 20 naar 10 jaar.

Kortom: er is urgentie om met overbrenging van digitale archieven aan de slag te gaan.

Wat doet het project?

Het project BODO vergaart kennis over het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief door organisaties binnen de Rijksoverheid. Daarnaast wordt aan de hand van pilots bij individuele organisaties concrete ervaring opgedaan met het op orde brengen van archieven en het overbrengen daarvan.

Stand van zaken

Binnen het project BODO hebben twee pilots op basis van de bestaande Zoek & Vind Toepassing in samenwerking met Doc-Direkt gelopen. Bij kerndepartement van Financiën was de pilot gericht op Zoeken & Opruimen (ontdubbelen, bundelen en opruimen) als vervolg op een eerder Proof of Concept (PoC). Bij kerndepartement SZW was de pilot gericht op het creëren van Overzicht en Inzicht over bestaande informatie- en archiefbronnen. De pilots zijn succesvol afgerond en de resultaten zullen worden verwerkt in een handreiking.

Factsheet Zoek en Vind

Bekijk en download hier de Fachtsheet Zoek en Vind