Interne kernboodschap Woo voor medewerkers bij overheden

Ben je als communicatiemedewerker werkzaam binnen de overheid en wil je intern communiceren over de Wet open overheid (Woo)? Dan kun je gebruik maken van onderstaande kernboodschappen. Hierin is de essentie van de Woo verwerkt. De kernboodschap valt uiteen in onderstaande hoofdboodschap en verschillende deelboodschappen.

Hoofdboodschap 

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op overheidsinformatie. De Woo is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een open overheid. Open overheidsorganisaties vormen de basis voor een goed werkende democratie.

Deelboodschappen

Wat zijn de belangrijkste verschillen met de Wob?

De belangrijkste verandering is dat we vanuit de overheid meer informatie actief openbaar gaan maken, dus ook als er niet om gevraagd wordt. Dit wordt stap voor stap ingevoerd: actieve openbaarmaking wordt voor steeds meer typen informatie verplicht. Daarnaast moet de overheid een verzoek tot openbaarmaking van informatie (een Woo-verzoek) sneller afhandelen, namelijk binnen 4 weken met 2 extra weken voor complexe of grote verzoeken. Onder de Wob was dit nog twee keer 4 weken.

Daar komt bij dat er meer overheidsorganisaties onder de werking van de Woo vallen. Burgers kunnen nu ook Woo-verzoeken doen bij de hoge colleges van staat.

Nieuw is ook de verplichting dat iedere overheidsorganisatie per 1 mei 2022 een contactpersoon aanstelt. Deze contactpersoon Woo helpt burgers en journalisten indien nodig bij informatieverzoeken.

Wat merken Nederlanders ervan?

Iedereen in Nederland krijgt sneller en makkelijker toegang tot overheidsinformatie. Er komt één platform waar alle onder de Woo openbaar gemaakte informatie van alle bestuursorganen te vinden is. Ook binnen documenten krijgen mensen meer te zien: er wordt minder informatie weggelakt. Burgers kunnen bij een contactpersoon Woo terecht met vragen over de beschikbaarheid van informatie. Tenslotte worden journalisten en onderzoekers beter geholpen bij klachten over de openbaarmaking van informatie.

Wat moet je als medewerker weten?

Met de Woo wordt het nog belangrijker dat we onze informatie goed op orde hebben. Dit vraagt iets van alle medewerkers van de overheid. Dus ook van jou. Bewaar overheidsinformatie op de juiste manier en ga ervanuit dat bijna alles waar je aan werkt openbaar kan worden. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je schrijft in begrijpelijke taal. Vind je dat moeilijk of heb je vragen? Ga in gesprek met je collega’s of benader de Woo-contactpersoon van jouw organisatie. 

Verschillende departementen (en andere overheden) hebben eigen instructies over het op de juiste manier bewaren van overheidsinformatie en/of over schrijven voor openbaarmaking.

Wat moet je weten als je in jouw dagelijks werk betrokken bent bij openbaarmaking?

De Woo-instructie helpt jou bij een juiste en effectieve behandeling van Woo-verzoeken. Lees deze instructie dan ook goed. Bij vragen over Woo-verzoeken en andere vragen rondom de Woo kun je de Woo-coördinator in jouw organisatie raadplegen. Zorg dat je niet alleen volgens de letter van de wet handelt, maar ook volgens het doel van de Woo. Ga hier ook over in gesprek met collega’s. Samen maken we werk van een nieuwe, open bestuurscultuur.