In het Nader rapport over het advies van de Raad van State over Ministeriële verantwoordelijkheid kondigt het Kabinet aan dat ‘een majeure investering’ moet worden gedaan om de informatiehuishouding te verbeteren. Het Kabinet kondigt aan, dat nog in deze kabinetsperiode een inventarisatie zal worden gestart van de knelpunten die rijksorganisaties ervaren. Kan de Handreiking hierbij een rol spelen?

Ja. Het valt te verwachten dat rijksorganisaties ‘financiën’ zullen aanwijzen als een van de knelpunten bij het verbeteren van de informatiehuishouding. Hoe meer zij gebruik maken van de Handreiking om hun kosten en baten in beeld te brengen, des te beter zal rijksbreed een beeld kunnen worden gegeven van de benodigde middelen voor de genoemde investering.