Metadata Rijksoverheid

Metagegevens zijn essentieel voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Ze helpen bij het organiseren, vinden en begrijpen van informatie. RDDI is een project gestart om deze belangrijke instrumenten voor informatiebeheer up-to-date en relevant te houden voor nieuwe normen en eisen.

Aanleiding voor het project

Het Rijk staat voor de uitdaging om de nieuwe (ISO/NEN)  normen en eisen aan openbaarheid, bedrijfsvoering en archivering te integreren. CIO Rijk heeft de vraag gesteld voor een herijking van de Richtlijn Metadata Overheid (RMO)  en aanpassingen aan Metagegevensmodel Duurzame Toegankelijkheid Overheid (MDTO). Het projectteam Metadata Rijksoverheid is opgericht om een voorstel te ontwikkelen voor het aanpassen van RMO en het MDTO.

Het vernieuwde MDTO kan uiteindelijk rijksbreed worden toegepast. RDDI leidt dit project, in samenwerking met het Nationaal Archief en andere overheidsorganisaties.

Stand van zaken

Het project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. RDDI en de betrokken partijen zijn bezig met het definiëren van het project en het in kaart brengen van de urgentie, doelen en behoeften van rijksorganisaties.

Deelprojecten

Het project bestaat uit twee hoofdfasen: de verkenning en het schrijven van een whitepaper. Na de whitepaper zal RDDI het vervolg van het project bepalen.

Mijlpalen

Producten

De op te leveren producten zijn de verkenning en de whitepaper. Deze producten zullen de basis vormen voor verdere discussie en ontwikkeling.