Metadata Rijksoverheid

Metagegevens zijn essentieel voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Ze helpen bij het organiseren, vinden en begrijpen van informatie. RDDI is een project gestart om deze belangrijke instrumenten voor informatiebeheer up-to-date en relevant te houden voor nieuwe normen en eisen.

Aanleiding voor het project

Het Rijk staat voor de uitdaging om de nieuwe (ISO/NEN)  normen en eisen aan openbaarheid, bedrijfsvoering en archivering te integreren. CIO Rijk heeft de vraag gesteld voor een herijking van de Richtlijn Metadata Overheid (RMO)  en eventuele aanpassingen aan Metagegevensmodel Duurzame Toegankelijkheid Overheid (MDTO) in samenhang met andere standaarden. Het projectteam Metadata Rijksoverheid is opgericht om een voorstel te ontwikkelen voor het aanpassen van RMO en het MDTO.

Het vernieuwde MDTO kan uiteindelijk rijksbreed worden toegepast. RDDI leidt dit project, in samenwerking met CIO-Rijk, het Nationaal Archief en andere overheidsorganisaties. Naast een verkenning en een whitepaper is een adviesnota aan het CIO beraad en de ICBR aangeleverd.

Stand van zaken

Op 5 december heeft de ICBR besloten om MDTO vast te stellen als standaard voor de Rijksoverheid met het oog op uitwisseling en overbrenging van duurzaam toegankelijke informatieobjecten. Omdat MDTO niet alle knelpunten voor de Rijksoverheid kan oplossen, heeft de ICBR ook ingestemd met een vervolgaanpak. In de vervolgaanpak worden onder andere de metadata over bedrijfsactiviteiten, actoren en mandaten (wat, waar en door wie) gestandaardiseerd.

Dit betekent dat het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR) door de ICBR ingetrokken wordt, rekening houdend met een overgangsperiode van minimaal 3 jaar. De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie wordt in het vervolgtraject in samenwerking met andere overheden geactualiseerd. Ook worden het eigenaarschap en beheer van zowel het stelsel van metadata standaarden als voor individuele standaarden (beter) ingericht. Naast MDTO zijn er andere normen en afsprakenstelsels die gehanteerd kunnen worden voor uitwisseling tussen overheden of binnen overheden, alsmede vanuit de overheid naar niet-overheidspartijen. Deze kunnen zelfstandig of in samenhang met MDTO gehanteerd worden.

De implementatie van MDTO binnen de Rijksoverheid is een zaak van de lange adem, vraagt afstemming met ICT-leveranciers en gebruikmaking van slimme momenten zoals aanbestedingen. De benodigde doorlooptijd en kosten variëren daardoor per organisatie.

In 2024 werkt een overheid brede projectgroep onder leiding van RDDI de vervolgaanpak verder uit voor onder andere implementatie van MDTO en andere metagegevens die vastgelegd moeten worden.  MDTO wordt begin 2024 aangemeld bij het forum voor standaardisatie voor opname op de ‘Pas toe of leg uit lijst’.

Producten

Een verkenning en een whitepaper zijn opgeleverd inclusief bijbehorende routekaart.

Download de routekaart hier:  Routekaart Metadata en MDTO | Richtlijn | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding).

De Whitepaper is hier beschikbaar: Whitepaper Metadata | Rapport | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Deze producten vormen de basis voor de verdere aanpak.