Kenniskaart werken met overheidsinformatie

Op de kenniskaart 'werken met overheidsinformatie' staat wat rijksambtenaren voor hun werk minimaal moeten weten over het creëren, opslaan, raadplegen, delen en vernietigen van overheidsinformatie.

De kenniskaart

Met overheidsinformatie bedoelen we alle informatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. Onder deze brede definitie vallen traditionele documenten zoals besluiten en rapporten, maar ook bijvoorbeeld gegevens in databanken en communicatie via e-mail of sociale media.

Met rijksambtenaren bedoelen we alle ambtenaren die werken voor rijksorganisaties (zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders).

De informatie op deze kaart is gebaseerd op regels uit de volgende wetten: de Archiefwet, de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet hergebruik overheidsinformatie, en het Tijdelijk besluit Digitale toegankelijkheid overheid. Op de kaart zijn ook relevante regels uit het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid opgenomen. De parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel is op het moment van het opstellen van deze kaart nog niet afgerond.

De kaart is gemaakt in opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding en is bedoeld voor functionarissen en specialisten die werken aan goed informatiegebruik binnen hun rijksorganisatie. Ze kunnen op basis van deze kaart bepalen welke stappen hun organisatie kan zetten voor het verbeteren van informatiegebruik.

Deze kaart is het resultaat van drie denksessies met rijksambtenaren die werken aan goed informatiegebruik op 21 mei, 4 juni en 18 juni 2019 onder leiding van De Argumentenfabriek. We danken alle deelnemers voor hun denkwerk.