Departementale Dashboards Informatiehuishouding

De Rijksoverheid werkt aan het verbeteren van de informatiehuishouding zodat deze beter aansluit op de verwachtingen van de samenleving en het parlement en voldoet aan de eisen in wet-en-regelgeving. Voor deze verbetering zijn de visie en doelstellingen vastgelegd in het generiek actieplan Open op Orde. Om deze doelen te bereiken is meer dialoog en een actiever sturing nodig binnen rijksorganisaties op het gebied van informatiehuishouding.

Aanleiding voor het project

Zinvolle en doelmatige dialoog en sturing zijn alleen mogelijk bij een goed en voortdurend inzicht in de stand van zaken van de informatiehuishouding. Informatiehuishouding gaat over veel verschillende zaken en raakt aan het werk van bijna iedereen. Hiermee is het een ingewikkeld onderwerp.

Beslissers binnen rijksorganisaties zijn vaak geen experts op dit gebied. Ze hoeven dat ook niet te zijn, maar ze zijn vaak wel verantwoordelijk voor het verbeteren van de informatiehuishouding. Om aan deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk invulling te geven, hebben ze behoefte aan compacte en toegankelijke informatie.

Een dashboard is hierbij een uitkomst. Dashboards worden al gebruikt om besluitvorming over bedrijfsvoeringskwesties te ondersteunen, zoals bij financiën en HRM. Inzet van dashboards is een bewezen methode om een onderwerp vast onderdeel te maken van het dagelijks werk. Daarnaast helpen dashboards bij het voortdurend verbeteren van steeds terugkerende taken.  

Wat doet het project?

Het project departementale IHH dashboards ontwikkelt samen met rijksorganisaties een gezamenlijk ontwerp voor IHH dashboards. Hierbij worden de ervaringen die al zijn opgedaan breed gedeeld, besproken en benut.

In eerste instantie wordt dit gedaan door identificatie van de belangrijkste thema’s, mede op basis van een vraaganalyse. Vervolgens wordt een vertaling gedaan naar indicatoren en specificatie van de benodigde parameters en hun definities. Hierbij is openbaarmaking een belangrijk thema. In tweede instantie wordt ook gebruik gemaakt van de technische vormgeving door middel  van business intelligence tools die aansluiten op bestaande of nader vorm te geven informatiesystemen, zoals in het bijzonder document management systemen. De uitkomsten zijn niet alleen bestemd voor de kerndepartementen, maar ook voor alle uitvoeringsorganisaties.

Als alle rijksorganisaties dashboards op een gemeenschappelijke grondslag benutten, wordt het bovendien mogelijk om op centraal niveau informatie te bundelen en hiermee het Rijks ICT dashboard te verbreden. Ook hieraan draagt het project bij.

Stand van zaken

De uitvoering van het project is in februari 2022 gestart. De vraaganalyse is vergevorderd en de eerste schetsen van een dashboard-ontwerp zijn opgesteld. De verwachting is om in het tweede kwartaal concrete adviezen te kunnen afronden, met als eerste prioriteit voor het dashboard het onderdeel over openbaarmaking.