Departementale IHH-Dashboards

Rijksorganisaties hebben meer dialoog en een actievere sturing nodig om hun informatiehuishouding (IHH) te verbeteren en de doelen van het generieke actieplan Open op Orde te bereiken. Het project Departementale IHH-Dashboards is in het leven geroepen om dergelijke dialoog en sturing te faciliteren.

Voor gerichte verbetering is meer overzicht en inzicht nodig over het functioneren van de informatiehuishouding. Een departementaal dashboard toont deze informatie. Met concrete handreikingen en praktijktips waarmee rijksorganisaties een eigen dashboard kunnen ontwikkelen, draagt het project bij aan de verbetering van de Informatiehuishouding. 

Animatie Departementale Informatiehuishoudingsdashboards

We zien een animatie.

*Rustige muziek*

Beeldtekst: Departementale informatiehuishoudingsdashboards.

Voiceover: De Rijksoverheid heeft de opgave om transparanter te worden en daarom willen rijksorganisaties de informatiehuishouding steeds beter maken. Daarmee is de behoefte ontstaan aan inzicht in hoe we omgaan met informatie. Een middel hiervoor is een dashboard. Daarmee wordt inzicht geboden. Het geeft antwoord op vragen aan de hand van indicatoren zoals: welke informatie heeft de organisatie beschikbaar en hoe lang duurt het om informatie te vinden? Dashboards geven antwoord op vragen zoals: wordt informatie tijdig verstrekt aan de verzoeker? Is de openbaarmaking volledig en tijdig? En worden metadatavelden goed ingevuld? Dashboards tonen de stand van zaken op een bepaald moment en laten zien hoe de onderwerpen zich in de tijd ontwikkelen. De informatie op het dashboard helpt om bij te sturen, zodat organisaties hun informatiehuishouding kunnen verbeteren. Hiermee worden leidinggevenden in staat gesteld om datagestuurde keuzes te maken. Daarnaast geven dashboards medewerkers inzicht in hun eigen werkzaamheden. Voor ontwikkelaars zijn een toolkit en dashboardcoaches beschikbaar. De toolkit bevat beschrijvingen van geschikte indicatoren en een stappenplan om het dashboard te ontwikkelen en implementeren. De dashboardcoach helpt jou met de opstart van jouw traject. Rijksorganisaties kunnen zo een dashboard ontwikkelen voor verschillende medewerkers, situaties, systemen en werkprocessen. Door ervaringen uit te wisselen kunnen de organisaties elkaar daarmee versterken. Want met actuele, compacte en duurzaam toegankelijke informatie wordt het een stuk makkelijker goede beslissingen te nemen. En daarmee de informatiehuishouding beter op orde te brengen ten behoeve van hergebruik van informatie.

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld.

Voiceover: Wil je meer weten over de dashboards? Kijk op www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards. Of mail dashboardcoachihh@minocw.nl.

*Muziek eindigt* 

Aan de slag met Departementale IHH-Dashboards!

Je wordt uitgenodigd om feedback te geven op testversies van de uitwerkingen van het project. Bekijk de speciale pagina en reageer!

Dashboardcoaches van RDDI en Doc-Direkt bieden tijdens het project advies aan departementen die aan de slag willen met dashboards. Zij kunnen ook ondersteunen bij pilots.

Meer weten? Mail ons: dashboardcoachihh@minocw.nl

Stand van zaken

Na een verkenning eind 2021 is de uitvoering van het plan van aanpak in februari 2022 gestart. De eerste fase van het project heeft een vraaganalyse en een eindrapportage opgeleverd in augustus 2022.

Vanaf november 2022 voert RDDI met rijksorganisaties de vervolgfase van het project uit op basis van het plan van aanpak voor fase 2.

Wat doet het project?

Het project Departementale IHH-Dashboards ontwikkelt concrete handreikingen die departementen kunnen gebruiken voor het ontwikkelen en implementeren van hun eigen dashboard. In augustus 2022 zijn bijvoorbeeld een lijst indicatoren voor dashboards en een stappenplan opgeleverd als onderdeel van de eindrapportage van fase 1.

Tijdens het project worden de ervaringen die al zijn opgedaan bij een aantal rijksorganisaties breed gedeeld, besproken en benut. Praktijktips hieruit worden opgenomen in de handreikingen. De uitkomsten zijn niet alleen bestemd voor de kerndepartementen, maar ook voor andere rijksorganisaties. Als de dashboards van alle rijksorganisaties op een gemeenschappelijke grondslag ontwikkeld worden, wordt het mogelijk om op rijksniveau informatie te bundelen. Ook hieraan draagt het project bij.