Werkagenda Waardengedreven digitaliseren aan Tweede Kamer gezonden

Op 4 november informeerde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK, Koninkrijksrelaties en Digitalisering) de Tweede Kamer over de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Deze werkagenda volgt op de kamerbrief van 8 maart 2022. Hierin staan de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid, geschetst door staatssecretaris Van Huffelen, minister Adriaansens (EZK) , minister Yeşilgöz-Zegerius ( JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming). De werkagenda is een eerste invulling van de ambities van het kabinet naar een waardengedreven digitale transitie van Nederland.

Een van de hoofdlijnen van de werkagenda Waardengedreven Digitaliseren heeft een directe relatie met onze opgave in de informatiehuishouding (Open op Orde): ‘Een waardegedreven digitale overheid werkt voor iedereen’.

Maatschappelijke opgave 

Nederlandse overheden en overheidsorganisaties zijn verplicht om open te zijn: handelingen en besluiten moeten transparant en te reconstrueren zijn bij het Rijk én bij mede-overheden. Daarvoor moet informatie vindbaar zijn, zonder twijfels over de juistheid of echtheid. De informatie moet bovendien worden verstrekt binnen wetelijke kaders en termijnen. Dat vraagt om een betere informatiehuishouding. 

Van Huffelen: Burgers, organisaties (inclusief media) en het parlement krijgen nu nog niet altijd (tijdig) inzicht in het handelen en de besluiten van de overheid. Ik ga daarom de informatiehuishouding op orde brengen. Ik wil dat de overheid verzoeken om informatie tijdig en adequaat kan afhandelen en ook proactief overheidsinformatie openbaar maakt. Zo kunnen burgers en organisaties de overheid ter verantwoording roepen en hun belangen beter behartigen.