Design sprint Domeinnaambeheer Rijk van start

In samenwerking met CIO-Rijk en DICTU heeft RDDI een zogenaamde Design sprint georganiseerd over Domeinnaambeheer Rijk.

Waarom een Design-sprint?

Alle departementen en uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid hebben de verplichting de situatie rondom ieder internetdomein inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het om zaken als veiligheid, toegankelijkheid, gebruik, eigenaarschap, levenscyclus, adoptie van verplichte standaarden en status. Op dit moment maakt iedere organisatie dit inzichtelijk op eigen wijze en gebruikmakend van verschillende bronnen. De hoeveelheid internetdomeinen en domeinnamen binnen de (Rijks)overheid is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker om de kwaliteit hiervan structureel te borgen. Bijvoorbeeld om misbruik te voorkomen en transparant te zijn over het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Vergroot afbeelding Design sprint
Beeld: ©Rijksoverheid

Meerdere organisaties binnen het Rijk hebben hierdoor de behoefte om hun internetdomeinen en domeinnamen beter te beheren en de scores op kwaliteitseisen (denk bijvoorbeeld aan de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie met verplichte standaarden) zowel intern als extern inzichtelijk te maken. Logius, RVO, Forum Standaardisatie en DPC verkennen in samenwerking met BZK en onder leiding van RDDI welke mogelijkheden er zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Resultaat

De behoefte bestaat te komen tot een centraal rijksbreed inzicht op domeinnamen en controle hierop. Door het groeiend aantal beheersaspecten en door kwaliteitsbewaking en compliance, is er tevens een behoefte om de veelheid aan bronnen en systemen te voorzien van een centrale beheerapplicatie. De Design-sprint levert een visualisatie op van een deel van de toekomstige applicatie. Het concept wordt hiermee duidelijk en op basis hiervan kunnen vervolgbeslissingen gemaakt worden over het toekomstige design van de applicatie.

Praktische informatie

De Design-sprint is half oktober begonnen en loopt tot en met volgende week (de week van 8 november). Bij elke sessie is een wisselende samenstelling aanwezig, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties.

Wil je meer informatie over de Design-sprint? Neem dan contact op met Simon Kester.