Pilot actieve openbaarheid EZK met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) afgerond

Het ministerie van EZK wil de actieve openbaarheid vergroten en onderzoekt met pilots hoe dat het beste kan. De pilot met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is eind mei 2021 afgerond. Het doel van de pilot is meer informatie over de activiteiten van NFIA en het EZK-beleid over het vestigingsklimaat beschikbaar stellen voor burgers, bedrijven, Kamerleden en journalisten. De pilot past in de recente ontwikkelingen rond transparantie.

Resultaten inspireren

In opdracht van de DG Bedrijfsleven en Innovatie is met betrokken ambtenaren van de EZK-beleidsdirectie, CIO-Office en NFIA een analyse gemaakt van bestaande informatiecategorieën. Vervolgens zijn de mogelijkheden van (actieve) openbaarheid per categorie met elkaar besproken. Dit resulteert in een overzicht met afspraken over openbaarheid.

De resultaten van de pilot dienen ter inspiratie voor andere departementen. 

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

NFIA is een uitvoeringsorganisatie van EZK die buitenlandse bedrijven ondersteunt bij het openen van een Nederlandse vestiging. Het werk van de NFIA staat tegenwoordig steeds meer in de maatschappelijke belangstelling, zowel van de zijde van de Tweede Kamer als van onderzoeksjournalisten. Soms zijn er omvangrijke Wob-verzoeken.

Relatie met de Woo

In januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) door de Tweede Kamer aangenomen. Artikel 3.1 bevat een inspanningsverplichting op het gebied van actieve openbaarheid. Overheden zijn gehouden om ‘informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie actief openbaar te maken, indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is.’ Deze pilot is een uitwerking van de inspanningsverplichting op het gebied van actieve openbaarheid uit de Woo.