Aanwijzing externe contacten voor rijksambtenaren aangepast

Het kabinet heeft de Aanwijzing externe contacten voor rijksambtenaren geactualiseerd. Eerder oordeelden de staatscommissie parlementair stelsel en ook de Raad van State al dat er veel onduidelijkheid is over de toepassing van de Aanwijzing. Dit leidt tot misverstanden over wat wel en niet kan in het contact tussen ambtenaren en Kamerleden.

Het kabinet is het eens met deze oordelen en heeft daarom de Aanwijzing tegen het licht gehouden en opnieuw vastgesteld. De oude versie was onduidelijk en werd als te knellend ervaren. De geactualiseerde versie moet dit wegnemen: de nadruk ligt op wat wèl kan. Het uitgangspunt is dat verzoeken om feitelijke informatie van ambtenaren aan de Kamers en Kamerleden welwillend en zakelijk beoordeeld worden. Het is dus ja, tenzij in de plaats van nee, mits.


In de Aanwijzing is ook opgenomen dat bij elk departement door de minister een parlementair contactpersoon wordt aangewezen, die verzoeken van Kamerleden om feitelijke informatie in behandeling neemt. Daarmee komt er voor Kamerleden, voor wat betreft verzoeken tot feitelijke informatie, één duidelijk aanspreekpunt.
 

Planning

De geactualiseerde Aanwijzing externe contacten voor rijksambtenaren is van kracht vanaf 1 februari 2021. Meer gerichte informatie zal hierover in de loop van januari beschikbaar komen.