Raad van State doet uitspraak over Archiefwet, Wob en Whatsapp

Vorige week heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak tussen Thuiszorg.nl en het ministerie van VWS over Archiefwet, Wob en Whatsapp.

Beroep gegrond verklaard

Bij besluit van 14 juli 2016 heeft de minister een besluit genomen op een deel van het verzoek van Branchebelang Thuiszorg Nederland (hierna: BTN) om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob). Bij besluit van 28 juni 2019 heeft de minister het door BTN daartegen gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft Zorgthuisnl (voorheen: BTN) beroep ingesteld en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaarde het beroep op 21 oktober jongstleden gegrond.

Volledige uitspraak

De volledige uitspraak is via deze link te bekijken.