Staatssecretaris Knops informeert Tweede Kamer over voortgang Strategische I-agenda Rijk en aanpak ICT onvolkomenheden

In het Verantwoordingsdebat 2020 had staatssecretaris BZK Knops toegezegd de Kamer periodiek te informeren over de status van de geconstateerde onvolkomenheden op ICT- en informatiebeveiliging bij het Rijk. Dat heeft hij in oktober gedaan door middel van een brief, samen met informatie over de voortgang van de maatregelen in de Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten uit zijn brief:

Een goed functionerende I-functie binnen het Rijk is van essentieel belang

Dit was uiteraard altijd al het geval, maar helemaal nu we bijna volledig thuiswerken sinds afgelopen maart. Daarnaast wordt de functie van Information Security Office Rijk (CISO) ingericht en zal CISO Rijk in november 2020 bij de directie CIO Rijk in dienst treden.

Informatiehuishouding en openbaarheid

De activiteiten van het Meerjarenplan (MJP) van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) ondersteunen de Rijksonderdelen met het inrichten van het veiligstellen van hun e-mails, het archiveren van berichten in berichtenapps, het archiveren van websites en beter vindbaar maken van informatie. Medio 2020 heeft het Rijksprogramma hiervoor diverse kennisproducten opgeleverd. Daarnaast wordt gewerkt aan een snellere afhandeling van WOB-verzoeken door het verbeteren van ondersteunende software. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om overheidsarchief eerder over te brengen naar het Nationaal Archief en is een campagne gestart om Rijksmedewerkers te informeren over het belang van goed informatiebeheer.

ICT

Een goed werkende, samenhangende robuuste ICT-infrastructuur is onmisbaar voor het realiseren van de doelstellingen van het Rijk en voor een efficiënte rijkbedrijfsvoering. De coronacrisis heeft de noodzaak daarvan onderstreept en de (door)ontwikkeling en uitrol van rijksbrede voorzieningen is versneld. Dit speelt onder andere in het cloudbeleid, hybride werken en het rijksbreed verder uitrollen van het videovergadering platform (RVCP) als rijksbrede dienst.

Kennis en Kunde

Een goed functionerende digitale overheid moet beschikken over de juiste en voldoende I-capaciteit. De programma’s HR ICT en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) hebben een aantal belangrijke resultaten behaald om dit te realiseren, zoals respectievelijk het I-Partnerschap waarbij in verschillende vormen wordt samengewerkt op actuele maatschappelijke digitaliseringsvragen en diverse e-learningmodules, webinars en podcasts die zijn gericht op toepassingen van nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie en cloud-technologie. Ook ervaringen met digitalisering, bijvoorbeeld bij DUO of de Nationale Politie, komen aan bod.

Kennisdeling goede praktijkvoorbeelden softwareontwikkeling

Kennisvergaring en kennisdeling over softwareontwikkeling is belangrijk voor het Rijk, niet alleen vanwege de applicatieontwikkeling zelf maar ook om afhankelijkheid van externe leveranciers te verkleinen. De noodzaak om hier meer kennis over te delen bleek ook uit de opgedane leereffecten naar aanleiding van Operatie BRP. Daarom is gewerkt aan een verzameling goede praktijkvoorbeelden op gebied van softwareontwikkeling die eind 2020 wordt opgeleverd.

Versterken van het CIO-stelsel en ontwikkeling CIO Flex

In de Beleidsreactie onderzoeken IV-Governance Rijk en Besluit toekomst BIT is toegezegd dat het CIO-stelsel de komende jaren wordt versterkt. Momenteel wordt in samenwerking met alle betrokken partijen binnen CIO-Stelsel invulling gegeven aan de ontwikkeling van het nieuwe besluit CIO-stelsel Rijksdienst. In het besluit worden de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van departementale CIO’s- en CISO’s-, CIO Rijk, CISO Rijk en de positie van het CIO-beraad in samenhang geformaliseerd. Naar verwachting wordt het nieuwe besluit eind dit jaar vastgesteld en kan de implementatie ervan in de eerste helft van 2021 aanvangen.
Daarnaast zal dat CIO Rijk in nauwe samenwerking met UBR/I-interim Rijk een flexibele schil (CIO Flex) met hooggekwalificeerde ICT-specialisten gaan realiseren. Hiermee zal het lerend vermogen binnen het CIO-stelsel verbeteren.

Kwaliteitskader Meerjarige Departementale IV-plannen

Departementen beschrijven de kansen en consequenties van beleid op en voor informatievoorziening (IV), ICT en informatiebeveiliging in een zogenoemd IV-plan. CIO Rijk werkt, in samenwerking met het CIO-beraad, aan een kwaliteitskader voor de IV-plannen. Dit kwaliteitskader geeft departementen een kader waarmee inzicht wordt verschaft in de prioritaire informatiebeleidsdoelstellingen van een departement.

Van I-agenda naar I-strategie

Zoals de staatssecretaris al aangekondigde in eerdere voortgangsrapportages wordt de omslag gemaakt van de bestaande Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 naar een I-strategie met een meerjarig perspectief. In deze nieuwe rijksbrede I-strategie wordt verder vooruit gekeken en ook keuzes gemaakt, in overleg met de CIO’s van alle ministeries en de grote uitvoeringsorganisaties.