Wijziging initiatiefwetsvoorstel Woo besproken in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel open overheid ligt momenteel bij de Eerste Kamer en de wijzigingen op het wetsvoorstel open overheid zijn op 20 augustus besproken in de Tweede Kamer. De voorgestelde wijzigingen kwamen voort uit het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en moesten enkele onduidelijkheden in de wet verhelderen. Ook werden er enkele verbeteringen en aanpassingen voorgesteld.

Het vorige wetsvoorstel redde het niet, onder ander vanwege de uitbreiding van de reikwijdte van de Woo ten opzichte van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (waaronder de mogelijke uitbreiding naar de semipublieke sector); het informatieregister; het invoeren van de relatieve weigeringsgrond in het geval van bedrijfs- en fabricagegegevens en de regeling inzake persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren.

Bespreking in de Tweede kamer

Enkele opvallende punten in de bespreking:
 

 • Meerjarenplan digitale informatiehuishouding ipv informatieregister
  In het nieuwe wetsvoorstel wordt het informatieregister vervangen door een meerjarenplan digitale informatiehuishouding, waarmee het Rijk en de decentrale overheden hun digitale informatiehuis-houding duurzaam toegankelijk gaan maken.
   
 • Grotere reikwijdte Woo dan Wob
  Het wetsvoorstel betreft niet alleen bestuursorganen (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk), kan maar op grond van artikel 2.3 kan worden uitgebreid tot alle rechtspersonen die van overheden een financiering van € 100.000 of meer ontvangen, zoals scholen, musea en ziekenhuizen. Wat de financiering betreft, maakt het wetsvoorstel geen onderscheid tussen subsidie, opdrachtverlening of aanneemsom.
   
 • Verplichte actieve openbaarheid blijft het uitgangspunt
  Met een centrale ontsluiting van openbaar gemaakte documenten.
   
 • Vervallen registerplicht
  Vraag hierbij is hoe dan in een overvloed van informatie betrouwbare informatie toegankelijk en inzichtelijk blijft. Het wetsvoorstel benoemt op dit punt dat overheden verplicht zijn een informatiefunctionaris aan te stellen om mensen te helpen en informatie makkelijker te ontsluiten.
   
 • Digitale informatiehuishouding op orde brengen
  Nut, noodzaak en urgentie van maatregelen ten behoeve van het duurzaam toegankelijk maken van de digitale documenten worden onderschreven. De Erfgoedinspectie – tegenwoordig Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed – heeft meerdere keren geconstateerd dat de digitaal vastgelegde informatie bij de overheid onvoldoende kan worden ontsloten en duurzaam toegankelijk worden gemaakt.  Naar verwachting gaat het volledig realiseren van de doelstelling bij Rijk en decentrale overheden ten minste acht jaar duren.

Het hele verslag van de bespreking lezen? Dat kan hier.