Kabinet wil verbetering informatiehuishouding versnellen

Onlangs heeft de Ministerraad ingestemd met de brief de kabinetsbrief Sturing op informatiebeveiliging en ICT, wat inhoudt dat het voorgestelde beleid gerealiseerd gaat worden. De (versnelde) verbetering van de informatiehuishouding is in de brief een belangrijk element.

Belangrijke rol voor informatiehuishouding

In de brief staat het volgende over informatiehuishouding en openbaarheid:

"In een wereld waar feiten en meningen in het digitale domein moeilijk van elkaar onderscheiden kunnen worden, ligt ook een zware verantwoordelijkheid voor de overheid om betrouwbaarheid en volledigheid van overheidsinformatie te waarborgen; een solide en toegankelijke informatiehuishouding is hiervoor onmisbaar. "

En over informatiehuishouding en openbaarheid van bestuur:

"Een solide en toegankelijke informatiehuishouding is een essentiële randvoorwaarde om een snellere, laagdrempeliger en betere toegang van burgers en bedrijven tot overheidsinformatie mogelijk te maken. Actieve openbaarmaking van overheidsinformatie is van groot belang voor de controleerbaarheid van de overheid en de herbruikbaarheid van overheidsinformatie door burgers en bedrijven.

Op dit terrein moet nog veel gebeuren, ook in de ICT c.q. de systemen waarin deze informatie is opgeslagen. Daarnaast vormt de door mijn collega van OCW aangekondigde verkorting van de overbrengingstermijn onder de Archiefwet een aanleiding om meer werk te maken van de (digitale) informatiehuishouding. Te denken valt bijvoorbeeld aan het beter beschikbaar en vindbaar maken van de ARVODI-rapporten en (externe) onderzoeksrapporten. Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt om de duurzame toegankelijkheid en archivering van e-mails en websites te borgen.
Ook hier ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de individuele departementen. Niettemin verwacht het kabinet dat met een beperkt aantal gezamenlijke voorzieningen en kaders een versnelling kan worden bereikt en een grotere consistentie voor burgers."