Vanaf bovenaf zien we een tractor die over een groen grasveld rijdt

Actieve openbaarmaking DGO-stukken stikstof

Op 9 december 2022 heeft het Ministerie van LNV een reeks documenten actief openbaar gemaakt. Het betreft onder andere achterliggende notities, redeneerlijnen en verslagen van het interdepartementaal DG-Overleg stikstof. De openbaarmaking vond plaats in het kader van de ‘proeftuin actieve openbaarmaking van DGO-stukken’. Hierbij is gekozen voor het scenario ‘Ruimhartige verantwoording’, waarbij achterliggende stukken openbaar gemaakt worden op het moment dat het kabinet haar afweging heeft gemaakt. Deze proeftuin is een interessant voorbeeld van de inspanningsverplichting op het gebied van actieve openbaarheid (art. 3.1 Woo). Het ministerie van LNV vervult hiermee een voorbeeldrol voor andere departementen. Het feit dat vanuit het DGO ook DG’s van andere ministeries als EZK, BZK, I&W, AZ, J&V, Defensie en Financiën hebben ingestemd met deze proeftuin openbaarheid, geeft hoop dat deze benadering ook navolging krijgt rond andere thema’s. Voor meer informatie over de aanpak, klik hieronder om het bestand te downloaden.