Betrokkenheid van medewerker bij goede informatiehuishouding is complex

Eind 2016 vroegen we rijksmedewerkers naar hun houding en gedrag rond digitaal (samen)werken en informatiehuishouding van het Rijk. Dit onderzoek laat zien dat medewerkers een kloof ervaren tussen het willen en kunnen.

Wil is er maar wat is de weg?

Uit het onderzoek dat in december 2016 onder  1201 rijksambtenaren werd gehouden blijkt dat er een grote behoefte is aan een goede informatiehuishouding en men ook bereid is eraan bij te dragen. Echter, als je meer inzoomt op de feitelijke bijdrage die men eraan levert dan blijkt die tegen te vallen. Collega's worden nauwelijks gestimuleerd door managers of andere collega's. ze worden ook niet aangesproken op het foutief opslaan van documenten. Slechts een minderheid weet wat van hem wordt verwacht, ondersteuning bereikt nog geen kwart van de respondenten en training is aan 1 op de 6 respondenten gegeven. 

Bewustwording nodig

Op basis van het onderzoek concluderen we dat een vergroting van de bewustwording van rijksmedewerkers belangrijk is. We pakken dit op in het project Me(d)ewerker aan informatie.

Informatiehuishouding is belangrijk, maar onvoldoende op orde

Informatiehuishouding is belangrijk, maar onvoldoende op orde
% (zeer) mee eens
Informatiehuishouding belangrijk85
Informatiehuishouding op orde10

Met de stelling "Een goede informatiehuishouding is voor de uitvoering van mijn werkzaamheden onmisbaar" is 85% van de rijksmedewerkers het (zeer) eens. Dit staat in schril contrast met het antwoord op de stelling "De informatiehuishouding binnen het Rijk is op dit moment op orde". Hier is slechts 10%  het (zeer) mee eens.

GFK, 2017 Brontabel als csv (91 bytes)

Medewerker wil graag maar weet niet hoe

Medewerker wil graag maar weet niet hoe
% (zeer) mee eens
Bereid bij te dragen89
In staat bij te dragen64
Weet wat wordt verwacht39

De overgrote meerderheid is bereid bij te dragen aan het op orde houden van de informatiehuihouding van het Rijk (89%). Een kleiner deel (64%) acht zich in staat om bij de dragen aan het op orde houden van de informatiehuishouding van het Rijk. Een nog kleiner deel (39%) weet wat van hem/haar wordt verwacht als het het op orde houden van de informatiehuishouding betreft.

GFK, 2017 Brontabel als csv (100 bytes)

Klein deel medewerkers wordt ondersteund, getraind of gestimuleerd

Klein deel medewerkers wordt ondersteund, getraind of gestimuleerd
% (zeer) mee eens
Door manager gestimuleerd29
Door collega's gestimuleerd25
Goed ondersteund22
Goed getraind16
Wordt aangesproken als documenten verkeerd opgeslagen zijn19

Slechts een klein deel van de medewerkers wordt door manager (29%) of collega's (25%) gestimuleerd om de informatiehuishouding op orde te houden of te brengen. Slecht 19% zegt erop aangesproken te worden als hij/zij documenten verkeerd opslaat. Nog geen kwart van de medewerkers (22%) vindt dat hij/zij goed ondersteund wordt bij het op orde houden van de informatiehuishouding en 16% zegt goed getraind te zijn op dit vlak. 

Brontabel als csv (184 bytes)