Wob-hulp

In het wetsvoorstel Open Overheid is opgenomen dat de termijn voor het afhandelen van Wob verzoeken wordt teruggebracht van 6 naar 4 weken. Tegelijkertijd zien organisaties het aantal Wob verzoeken stijgen. Er ligt dus een behoorlijke opgave om de informatiehuishouding verder op orde te krijgen om snel de juiste informatie, AVG proof,  te kunnen verstrekken. Daarom is binnen RDDI een start gemaakt met een nieuwe actielijn onder de naam Wob-hulp.

Eerste stap is een verkenning van de mogelijkheden voor de inzet van Wob-hulp tooling. De komende periode zal daarvoor met potentiele afnemers van de departementen en met rijksbrede dienstverleners worden gesproken om helder te krijgen wat de behoeften zijn bij de departementen en wat de mogelijkheden zijn om dit soort dienstverlening aangeboden te krijgen. Onderdeel van het project is ook om te kijken naar mogelijkheden voor een meer eenduidige werkwijze om de afhandeling van Wob-verzoeken te stroomlijnen en qua personele capaciteit te faciliteren.

Stand van zaken

Een in oktober gehouden workshop met gebruikers (informatiespecialisten, Wob-juristen en administratieve ondersteuners van het werkproces) heeft veel broninformatie opgeleverd. Deze is door de projectgroep vertaald naar een generieke beschrijving van het werkproces bij Wob-verzoeken. Op dit moment wordt door de projectgroep gewerkt aan een verdiepingsslag van dat document naar functionele en technische eisen en wensen voor de inzet van ondersteunende tooling. Omdat er daarnaast veel verschillende initiatieven zijn vanuit de departementen wordt de projectgroep uitgebreid, zodat deze informatie en ervaringen meegenomen kunnen worden in de vervolgstappen van het project. Idee is om deze ervaringen ook op de site te plaatsen. Ook wordt gekeken of er een nulmeting rond dit dossier kan worden uitgevoerd. Doel daarvan is helder te krijgen op welke onderdelen van het proces de departementen het meest effectief stappen kunnen zetten.