Webarchivering

Informatie van de overheid moet toegankelijk zijn, zowel actuele informatie als oude informatie. Eind 2016 heeft de Erfgoedinspectie onderzocht in hoeverre de websites van de centrale overheid worden gearchiveerd. Conclusie van dat onderzoek was dat overheden hun websites onvoldoende archiveren. Dit leidt tot verlies van informatie en is een (juridisch) risico. Vanuit deze context is door het Nationaal Archief een richtijn voor het archiveren van overheidswebsites opgesteld en is binnen het programma Rijk aan Informatie in januari 2018 het project Webarchivering Rijksoverheid gestart. Het project heeft als doel om te komen tot implementatie van een eenduidige archiveringspraktijk voor openbare websites van de Rijksoverheid. 

Richtlijn archiveren overheidswebsites (Nationaal Archief)

Het definitieve concept van de richtlijn is aangeboden aan de Standaardisatieraad voor vaststelling.  De Standaardisatieraad bestaat uit centrale en decentrale archiefvormers en archiefinstellingen op directie- en/of CIO niveau met ervaring in het primair proces. De raad vertegenwoordigt de belangen van organisaties die gebruik maken van de kennisproducten, zoals bijvoorbeeld het kennisproduct richtlijn archiveren overheidswebsites. Op 20 december vindt het overleg plaats en wordt naar verwachting de richtlijn overheidsbreed vastgesteld.
Zie het Kennisnetwerk Informatie en Archief voor de conceptversie van de richtlijn en uitgebreide informatie over het (review)proces.

Projectonderdelen en stand van zaken

In de Stuurgroep Rijk aan Informatie van 11 december 2018 is decharge verleend voor de volgende projectonderdelen. 

Kostenanalyse Webarchivering
Voor het krijgen van inzicht in de kosten voor het creëren van een centrale voorziening voor websitearchivering is een kostenanalyse gemaakt. De kostenanalyse geeft enerzijds een indicatie van de kosten voor de zorgdrager en anderzijds van de kosten aan de kant van het Nationaal Archief (op basis van een aantal aannames).  De kostenanalyse is opgesteld  voor het Rijk  maar kan voor mede-overheden als rekenvoorbeeld  dienen. Voor dit deelproduct is decharge verleend in de Stuurgroep RaI van 11 december 2018.

Normenkader Websitearchivering Rijksoverheid (CIO Rijk)
In samenwerking met de CIO Rijk is in het project een  ‘Normenkader Websitearchivering Rijksoverheid’ opgesteld voor de implementatie van  websitearchivering binnen het Rijk. Hierin staan afspraken over websitearchivering specifiek voor de  Rijksoverheid; de Staat der Nederlanden. In de Stuurgroep RaI van 11 december 2018 is voor dit deelproduct decharge verleend.

Centrale Voorziening  Websitearchivering Rijksoverheid Marktconsultatie en aanbesteding
De Dienst Publiek en Communicatie (DPC van het Ministerie van Algemene Zaken) voert een marktconsultatie  uit om na te gaan op welke manier de markt kan voldoen aan de huidige en toekomstige gewenste dienstverlening. Vervolgens wordt de dienstverlening middels een (Europees) aanbestedingstraject ingekocht. In de stuurgroep RaI van 11 december is akkoord gegeven op het creëren van een rijksbrede centrale voorziening voor websitearchivering van openbare websites door middel van een marktconsultatie  en aanbesteding.

Vervolgstappen Project Webarchivering Rijksoverheid

Met het akkoord van de stuurgroep RaI op bovengenoemde projectonderdelen heeft het  project Webarchivering Rijksoverheid decharge gekregen voor fase 1 en volgt besluitvorming in het CIO Beraad en de ICBR. Na besluit ICBR start het aanbestedingstraject.

Bovendien is met de decharge voor fase 1 het startschot  gegeven om fase 2 van het project  te starten. Daarin worden, indien nodig, instrumenten ontwikkeld om de Rijksonderdelen te ondersteunen bij de invoering van Websitearchivering. De nadere uitwerking van fase 2 zal worden voorgelegd aan de stuurgroep RaI in het eerste kwartaal van 2019.

Jeanine van Dijk- portrait

Jeanine van Dijk, projectleider Webarchivering

Meer informatie?

Neem contact op met Jeanine van Dijk.

Zie ook