Actieve openbaarmaking overheidsinformatie

Meer openbaarmaking is een actueel thema in het openbaar bestuur. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid al veel openbaar maakt, maar dat dit nog beter kan en dat de vindbaarheid van stukken fors moet worden verbeterd. Het initiatiefwetsvoorstel 'Wet Open Overheid', bevat ook een aanscherping van de plicht tot ondermeer het actief openbaarmaken van overheidsinformatie. Daarom is bij RDDI een project opgestart waarin de volgende vraag centraal staat: "Hoe kan de Rijksoverheid de vindbaarheid en beschikbaarheid van (actief) openbaar te maken informatie verbeteren op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze?”

Taken en activiteiten

Het project kijkt naar:

  • De wijze waarop het beoordelen van informatie op openbaarheid en het publiceren daarvan ‘by design’ in werkprocessen en de systemen die de werkprocessen ondersteunen, kan worden ingebouwd;
  • Het verbeteren van de vindbaarheid en de daarvoor noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen en standaarden;
  • De kaders en handreikingen die hiervoor nodig zijn;
  • De opzet van een programma door de organisatie voor de implementatie hiervan.

Stand van zaken

Wat vooraf ging

  • Door BZK/UBR/KOOP en Instituut Maatschappelijke Innovatie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de ontsluiting van overheidsinformatie. Centraal in dit onderzoek stonden de vragen: “Welke overheidsinformatie zou met voorrang actief openbaar moeten worden gemaakt? En op welke wijze kan de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsdocumenten verbeterd worden?”
  • Volgend op dit onderzoek is een whitepaper ‘actieve openbaarheid by design’ opgesteld. Doel van dit whitepaper is komen tot een gedeelde rijksbrede visie op de wijze waarop actieve openbaarmaking van overheidsinformatie geïmplementeerd kan worden. In een interdepartementale expertgroep is de whitepaper diverse malen besproken. De whitepaper ‘actieve openbaarheid by design’ is in december 2018 vastgesteld in de stuurgroep Rijk aan Informatie (voorloper van de  stuurgroep RDDI).

Waar staan we nu

Het project actieve openbaarmaking overheidsinformatie werkt in samenwerking met rijksorganisaties aan 5 resultaten (zie het overzicht producten in ontwikkeling):
1.    Aansluiten op Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) – Er wordt gewerkt aan een 0.9 versie van de aansluitingsvoorwaarden en volgend jaar starten een aantal Pilots.
2.    De handreiking: “actief openbaar maken doe je zo” – In november is een eerste versie verschenen, deze gaan we het komende jaar verder verbeteren samen met de Kia groep.
3.    Pilots open by design en actieve openbaarmaking – er lopen 4 pilots en in het nieuwe jaar wordt met een 4-tal nieuwe gestart.
4.    Een communicatieaanpak gericht op managers en medewerkers - Er is gestart met een eerste opzet voor een communicatieaanpak, gericht op verschillende “rollen”
5.    Kennisnetwerk actieve openbaarmaking – Op kia.pleio.nl hebben we een aparte groep gestart en samen met deze groep gaan we actief aan de slag met om onze producten te verbeteren.

Deelname aan projectgroep, KIA groep of pilot

Naast deelname aan de projectgroep (meld je hiervoor aan bij Annet van Veen) is het mogelijk om op een voor jou geschikt moment mee te denken, mee te lezen en mee te schrijven aan de resultaten die het project oplevert. Dit kan door lid te worden van de KIA groep ‘Actieve openbaarmaking overheidsinformatie – RDDI’ . Nog geen lid van KIA? Meld je dan nu aan.

Tot slot zoeken we ook deelnemers voor 2 pilots (zie voor meer informatie het overzicht producten in ontwikkeling):

  • Praktijktest met publiceren van informatie op PLOOI  --> Wil jij als rijksorganisatie ervaren wat het betekent/wat je moet doen om aan te sluiten op PLOOI? Meld je dan aan bij Ard Heijden. De pilot wordt ondersteund door het aansluitteam PLOOI.
  • Praktijktest met het inventarisatie/impactformat “werkprocessen en systemen” Woo-categorieën  --> Wil jij als rijksorganisatie inzicht krijgen waar en in welke werkprocessen en systemen informatie (nog niet openbaargemaakte Woo-categorieën denk aan klachten en beschikkingen) wordt gecreëerd/zich bevindt? Meld je dan aan bij Annet van Veen.  De pilot wordt ondersteund door een team bestaande uit medewerkers van RDDI, IMI, KOOP en juristen.