Actieve openbaarmaking overheidsinformatie

Meer openbaarmaking is een actueel thema in het openbaar bestuur. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid al veel openbaar maakt, maar dat dit nog beter kan en dat de vindbaarheid van stukken fors moet worden verbeterd. Het initiatiefwetsvoorstel 'Wet Open Overheid', bevat ook een aanscherping van de plicht tot ondermeer het actief openbaarmaken van overheidsinformatie. Daarom is bij RDDI een project opgestart waarin de volgende vraag centraal staat: "Hoe kan de Rijksoverheid de vindbaarheid en beschikbaarheid van (actief) openbaar te maken informatie verbeteren op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze?”

Taken en activiteiten

Het project kijkt naar:

  • De wijze waarop het beoordelen van informatie op openbaarheid en het publiceren daarvan ‘by design’ in werkprocessen en de systemen die de werkprocessen ondersteunen, kan worden ingebouwd;
  • Het verbeteren van de vindbaarheid en de daarvoor noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen en standaarden;
  • De kaders en handreikingen die hiervoor nodig zijn;
  • De opzet van een programma door de organisatie voor de implementatie hiervan.

Stand van zaken

Wat vooraf ging

  • Door BZK/UBR/KOOP en Instituut Maatschappelijke Innovatie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de ontsluiting van overheidsinformatie. Centraal in dit onderzoek stonden de vragen: “Welke overheidsinformatie zou met voorrang actief openbaar moeten worden gemaakt? En op welke wijze kan de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsdocumenten verbeterd worden?”
  • Volgend op dit onderzoek is een whitepaper ‘actieve openbaarheid by design’ opgesteld. Doel van dit whitepaper is komen tot een gedeelde rijksbrede visie op de wijze waarop actieve openbaarmaking van overheidsinformatie geïmplementeerd kan worden. In een interdepartementale expertgroep is de whitepaper diverse malen besproken. De whitepaper ‘actieve openbaarheid by design’ is in december 2018 vastgesteld in de stuurgroep Rijk aan Informatie (voorloper van de  stuurgroep RDDI).

Waar staan we nu

In de Stuurgroep van 23 mei 2019 is het projectplan actieve openbaarmaking overheidsinformatie in de Stuurgroep RDDI vastgesteld. Volgend hierop heeft het interdepartementale Woo-overleg aan RDDI gevraagd te verkennen of voor een drietal informatiecategorieën van de Woo (klachtenafhandeling, beschikkingen en informatieverzoeken) gezamenlijke implementatie en inzet van generieke middelen mogelijk is. Deze vragen en de ondersteuning die RDDI kan bieden, zijn opgenomen in een addendum op het projectplan. De stuurgroep is gevraagd in te stemmen met het addendum en zij hebben akkoord gegeven voor het addendum. Bekijk hier het projectplan, waaraan het addendum is toegevoegd.