Medewerker aan informatie

RDDI helpt rijksorganisaties om digitale informatie in duurzaam toegankelijke staat te brengen. Daar waar mogelijk wordt de medewerker zo veel mogelijk ontlast en worden by design oplossingen in de techniek gezocht. Naast technologische vraagstukken spelen er echter ook vraagstukken die de organisatie en medewerker raken.

Aanleiding voor het project

Tussen alle kaders, richtlijnen en techniek is de medewerker cruciaal. Het doel is om het bewustzijn en de deskundigheid van rijkspersoneel te vergroten op het gebied van het werken met overheidsinformatie. Omdat je de medewerking van de medewerker nodig hebt om te komen tot een verbeterde informatiehuishouding. Om dat te realiseren is het nuttig om de medewerker goed te mee te nemen in het hoe, wat en waarom.

Wat doet het project?

Het project werkt zo veel mogelijk vraaggestuurd. De vragen komen enerzijds vanuit het programma zelf, namelijk uit de andere projecten. Handreikingen en technologische producten moeten uiteindelijk landen bij eindgebruikers. Anderzijds komen de vragen vanuit de community. Samen met dit netwerk, bestaande uit tenminste één persoon van ieder departement, bepalen we welke vraagstukken baat hebben bij gezamenlijke rijksbrede aanpak. Deze vraagstukken pakken we vervolgens ook samen met mensen uit dit netwerk op.

Het project is geordend langs vier pijlers: weten, doen, kunnen en naleven. Wat moeten medewerkers minimaal weten over het werken met overheidsinformatie? Welk gedrag hoort daarbij? Wat moeten ze daarvoor kunnen? En hoe zorgen we dat iedereen binnen het Rijk ook daadwerkelijk op een verantwoorde manier met overheidsinformatie omgaat? Langs deze pijlers maakt het project producten.

Stand van zaken

Er wordt gewerkt aan een rijksbrede campagne om het bewustzijn van medewerkers rond het werken met overheidsinformatie te vergroten. Omdat de campagne met en voor de rijksorganisaties wordt gemaakt, vond op 3 maart een kick-off bijeenkomst plaats waarin we gezamenlijk hebben vastgesteld welke elementen in deze campagne naar voren moeten komen.

In het traject weten-doen-kunnen-naleven, zijn we bezig om de kenniskaart 'wat moeten medewerkers weten over werken met overheidsinformatie' en de opbrengst uit het werkatelier van afgelopen december samen te voegen in een brochure. Deze kan worden uitgedeeld aan medewerkers die in dienst komen of die bij hun organisatie een workshop volgen over het werken met overheidsinformatie.


 

Uit de praktijk

InformatieThuishouding

Nieuws

Meer nieuws