Bijeenkomst actieve openbaarheid en open by design: samen sta je sterker

Op 10 juli vond de RDDI bijeenkomst actieve openbaarheid en open by design plaats. Er waren ongeveer 45 aanwezigen, waaronder informatieprofessionals, wob-juristen en beslissers binnen de departementen. De kernboodschappen luidden 'Bekijk het eens vanuit een andere perspectief' en 'Zoek elkaar op, want samen sta je sterker'.

De sessie begon met een aantal prikkelende stellingen, waarop de aanwezigen konden stemmen. De zaal bleek redelijk op 1 lijn te zitten.

Toen volgden enkele presentaties:
RDDI introduceerde het project Actieve openbaarmaking van RDDI. Het belang van transparantie en actieve openbaarheid werd breed gedeeld.
OCW presenteerde de inzichten uit de pilot Open by design die zij hebben uitgevoerd. De lessons learned waren: kijk waar de energie op zit en ga dingen uitproberen in pilots, daar leer je veel van. Een multidiciplinaire aanpak werkte daarbij heel goed.

o Ook Ernst-Paul Nas van EZK/LNV pleitte opvallend genoeg voor een multifunctionele aanpak bij zijn presentatie over de ontwikkelingen binnen EZK/LNV op het vlak van openbaarmaking. Zijn oproep: bekijk WOB verzoeken niet alleen vanuit je eigen functie, maar pak het multidisciplinair aan en bezie het vanuit verschillende hoeken, zoals juridisch, technisch en procesmatig.  Je hebt elkaar nodig om elkaar te versterken en de informatiehuishouding moet op orde zijn.
o Tom Kunzler van Open State Foundation gaf als laatste een presentatie over het maatschappelijk belang van actieve openbaarheid. Hij nam de deelnemers ondermeer mee in een gedachten-experiment, waarbij iedereen zich een hergebruiker van overheidsinformatie voor de geest moest halen. Verplaats je in de gebruiker, het gaat verder dan je eigen proces. Ook daarbij is het kijken vanuit een andere persoectief essentieel.

Vervolgens gingen de deelnemers uiteen voor drie breakout sessies met de onderwerpen:
o Pilots ‘open by design’
o Het vooraf scheiden van feitencomplex en persoonlijke beleidsopvattingen
o De handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo’

Het vervolg: wil je meedenken?

De reacties op de bijeenkomst waren positief; de deelnemers waren actief en gaven aan dat ze graag meer tijd hadden gekregen om input te leveren. En die gelegenheid komt er ook, aangezien alle aanwezigen opgeroepen werden om verder mee te denken in een van de drie op te richten klankbordgroepen over:
1) Handreiking
2) Technisch (aansluiting op PLOOI)
3) Pilots

Wil jij ook meedenken en meevormen in een klankbordgroep bij RDDI? Neem dan contact op met Annet van Veen of René de Jong!