Over het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

De informatiehuishouding omvat de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie. Die gegevens kunnen variëren van brieven en e-mails tot foto’s, video’s, (app)berichten en zelfs een bierviltje met afspraken. Door de digitalisering is de hoeveelheid beschikbare informatie en bronnen enorm toegenomen. Het Rijk beschikt over kaders (zoals het toetsingskader van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) en er is ook wetgeving (Wob en Archiefwet). Deze kaders en wetten zijn echter complex en daardoor lastig na te leven. Daarom gaan we gezamenlijk aan de slag met de verbetering van de informatiehuishouding.

Hoe gaan we de informatiehuishouding toekomstbestendig maken?

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en het programma MOOI (Modernisering Openbaarmaking OverheidsInformatie) helpen bij het toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding van het Rijk. MOOI richt zich op de modernisering van de wetgeving in het kader van openbaarmaking. RDDI zorgt ervoor dat de informatiehuishouding die dat mogelijk moet maken op orde komt. RDDI geeft medewerkers heldere richtlijnen en gebruiksvriendelijke tools om bij te dragen aan een goede informatiehuishouding

Om een robuuste, flexibele en toekomstbestendige informatiehuishouding te realiseren, is heldere wetgeving ook essentieel. Op dit moment zijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet in beweging. Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding is hier nauw bij betrokken en gaat aan de slag met de implicaties van de wijzigingen voor de rijksmedewerker.

De opdracht

Op 2 januari 2019 is het Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding aan de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij de brief van de minister van BZK over het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). Met dit plan beoogt het kabinet dat het Rijk fors inzet op de verbetering van de informatiehuishouding.

Er zijn in het plan zeven actielijnen benoemd: e-mail bewaren, websites archiveren, digitaal vernietigen, vervroegd overbrengen, actief openbaar maken, berichtenapps en een nieuw kader ontwikkelen waarin alle relevante ontwikkelingen voor informatiehuishouding samenkomen.

De opdracht die hieruit volgt voor het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) is het realiseren van de uitvoering van de actielijnen in het betreffende Meerjarenplan. Iedere rijksorganisatie is en blijft zelf verantwoordelijk voor de implementatie, maar RDDI kan hierbij ondersteunen met adviezen, kaders en middelen voor de communicatie.

De visie

RDDI ondersteunt de rijksoverheid om bij hele Rijk de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken.

Aan deze visie werkt  RDDI door:
- ondersteunende kaders/handreikingen te bieden die via pilots en/of experimenten in de praktijk worden beproefd.
- waar nodig, met rijksbrede generieke voorzieningen  te komen die de leverancier ontwikkelt.
- kennis- en informatie uitwisseling met betrokkenen te stimuleren en bevorderen.
- zorg te dragen  voor stroomlijning met de Archiefwet (wordt herzien, gereed 2021) in nauwe samenwerking met OCW en het Nationaal Archief.

De werkwijze

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding vanuit een programmaplan  waarin per jaar de voorgenomen projecten staan beschreven. Voor ieder project worden  plannen van aanpak opgesteld die zijn goedgekeurd door de Stuurgroep RDDI. In het plan van aanpak worden de probleemstelling, de wijze van werken, de beoogde resultaten, het gevraagde budget en het opdrachtgeverschap beschreven.

De aansturing

Het opdrachtgeverschap van RDDI als programma is belegd bij SG OCW en BZK/DGOO.

De minister van OCW is politiek verantwoordelijk voor het wettelijk kader in de Archiefwet. De staatssecretaris van BZK is verantwoordelijk voor de baselines informatiehuishouding, informatiebeveiliging en digitalisering Rijksbreed. SG OCW en DGOO zijn beleidsverantwoordelijken en daarmee opdrachtgevers voor RDDI. Het programma heeft gekozen voor een organisatieoverstijgende samenwerking met deelnemende departementen, Nationaal Archief, Belastingdienst, SSC-ICT en Doc-Direkt. Partijen sturen het programma in de Stuurgroep RDDI.

Organigram RDDI 7-8-2019

Samenstelling van de stuurgroep Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

De volgende personen hebben zitting in de stuurgroep RDDI:

 • Marjan Hammersma,  Voorzitter, SG OCW
 • Marieke van Wallenburg,  directeur-generaal Overheidsorganisatie, BZK
 • Hans de Jong,  pSG,  BuZa
 • Johan Maas,  Directeur Bedrijfsvoering,  EZ
 • André Dijkhuis, Directeur Doc Direkt, (Adviserend lid)
 • Marens Engelhard,  Directeur Nationaal Archief,  (Adviserend lid)
 • Joop Groen, Directeur SSC-ICT, (Adviserend lid)
 • Siebe Keulen, Directeur informatievoorziening&Inkoop
 • Afke van Rijn (Directeur MC&I OCW (Adviserend lid/bewaakt link met archiefwet)
 • Magchiel van Meeteren,  CIO-BZK
 • Ari Nagtegaal,  Hfd Afd Procesinrichting & architectuur DEF
 • Marc Konings, Directeur Bedrijfsvoering SZW
 • Marc Salimans, Directeur
 • Marianne van den Boogaart, Plv. Directeur DBV, AZ
 • Jonas Neelemaat, Voorzitter Strategisch beraad RDDI
 • Jeroen Been, Directeur O&B, OCW (Agenda lid)
 • Ed Haarbrink, Directeur Documentatie Informatie Voorziening, Belastingdienst
 • Walter van Wijngaarden, Directeur, FIN
 • Berthil Köster, Directeur Bedrijfsvoering, I&W
 • Katinka Knoop, (Agenda lid), HaCoSta,  Alg. Rekenkamer
 • Naast bovenstaande personen nemen de volgende personen deel aan het stuurgroepoverleg:
 • Jacqueline Rutjens (Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding)
 • Hella Borking (Secretaris Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding)

Daarnaast nemen wanneer relevant projectleiders van RDDI deel aan het stuurgroepoverleg.