Welke organisaties moeten een actieplan maken?

De gehele Rijksoverheid moet per 1 juli een vertaalslag hebben gemaakt van het generieke plan naar de eigen organisatie. Binnen scope zijn de departementen en bijbehorende dienstonderdelen, Sui-Generis-organisaties, Hoge Colleges van Staat en publiekrechtelijke ZBO’s. Buiten scope zijn medeoverheden, Caribisch Nederland, de privaatrechtelijke ZBO’s, overheidsstichtingen en BV’s.

Moet er ook een actieplan worden ingediend door organisaties die hun informatiehuishouding al perfect op orde hebben?

Een organisatie hoeft geen actieplan in te dienen als ze de eigen informatiehuishouding al op orde heeft conform Open op Orde. Gezien de uitkomsten van verschillende onderzoeken lijkt dit scenario echter niet waarschijnlijk. Als er nog wel acties moeten worden ondernomen waar al vanuit de eigen organisatie financiering voor is, dan hoeft er ook geen budget te worden aangevraagd.

Hoe vindt de coördinatie plaats tussen departementen, het uitvoeringsveld en ZBO’s?

Ministeries hebben ook een rol in de coördinatie en kwaliteitsbewaking richting hun eigen uitvoeringsveld, daar is een deel van het startbudget ook voor bedoeld. De plannen van (zelfstandige) organisaties onder de ministeriele verantwoordelijkheid – niet zijnde HoCoSta’s en Sui Generis – worden door het verantwoordelijke ministerie gebundeld aangeleverd. Het bureau regeringscommissaris zal de onderliggende plannen van dienstonderdelen en ZBO’s marginaal toetsen.


Als er sprake is van een bundeling van plannen (bijvoorbeeld een ministerie, dat naast het kerndepartement ook de aanlevering van plannen van dienstonderdelen en ZBO’s coördineert), verzoeken we om te beginnen met een samenvattende oplegnotitie (vormvrij). In die notitie wordt kort beschreven wat de samenhang is tussen de plannen van de betreffende organisaties, hoe men van plan is op deze samenhang te sturen gedurende de looptijd van het programma (2021-2026) en waar deze coördinatie belegd is.

Waar ligt de grens voor het aanleveren van een organisatie-specifiek plan?

Voor organisaties met een personele omvang van 500 fte of meer moet sowieso een organisatie-specifiek plan worden aangeleverd binnen de bundel. Plannen voor kleinere organisaties mogen geabstraheerd worden verwerkt in de plannen van het moederdepartement zelf.
In de financiële paragraaf in het actieplan stond een lijstje met organisaties van 500 fte of meer, maar dat lijstje blijkt bij nader inzien niet uitputtend te zijn. Uitgangspunt blijft >500, dus bijvoorbeeld ook organisatie-specifieke plannen voor het Rijksvastgoedbedrijf, SSC-ICT en P-Direkt.

Zijn er ook uitzonderingen op de genoemde scope?

De Nederlandsche Bank is deels privaatrechtelijk ZBO en deels BV, Autoriteit Financiële Markten is een privaatrechtelijke ZBO. Beiden zouden dus in principe buiten scope vallen en überhaupt niet mee hoeven doen. Echter, dit zijn wel precies de twee gevallen waarvan het juist wel handig is om ze in de scope te betrekken, omdat ze primaire taken van de Rijksoverheid uitvoeren. Daarom zal het ministerie van Financiën ze meenemen op dezelfde wijze als voorzien voor hun publiekrechtelijke ZBO’s.