Toewijzing middelen (capaciteit en financiering)

Organisaties die hun actieplannen voor 1 juli 2021 hebben ingediend, kunnen gebruik maken van extra financiering. Een werkgroep onder voorzitterschap van BZK/CIO Rijk is aan de slag gegaan met de opdracht om tot een voorstel te komen voor een bestedingsplan voor het beschikbare budget.

Welke projecten komen in aanmerking voor financiering?

In de bijlage van het generieke actieplan (pagina 33) is aangegeven welk type projecten in 2021 minimaal in aanmerking komt voor financiering en welke (nog) niet. Beide categorieën zijn niet uitputtend. Voor projecten die niet expliciet in deze lijsten genoemd staan zal na indiening - in de beoordelingsfase - door een breed multidisciplinair team worden afgewogen of ze kwalificeren en mee worden genomen in de besluitvorming voor de najaarsronde. Het is niet mogelijk om voor elk twijfelgeval op voorhand aan te geven of het initiatief kansrijk is, dus verzocht wordt om vooral zelf vóór indiening goed te checken of een initiatief aan de inhoudelijke en financiële eisen voldoet. In kennissessies georganiseerd door RDDI tussen nu en 1 juli zal gelegenheid zijn voor het bespreken van dit soort twijfelgevallen.         

Mag structurele capaciteit worden opgevoerd voor financiering?

Nog niet. Capaciteit die gefinancierd wordt uit startbudgetten en additionele middelen in 2021 is vooralsnog tijdelijk voor de duur van het programma. Voor alle structureel benodigde capaciteit t.b.v. versterking informatiehuishouding (inclusief specialistische functies op deelterreinen zoals juridisch, cyber of architectuur) zal, zoals aangegeven in Open op Orde, in 2021 gestart worden met een rijksbrede verkenning. Tot die tijd kunnen structurele capaciteitsclaims bij rijksonderdelen nog niet worden gehonoreerd.    

Kunnen ook al middelen worden toegekend voor trajecten die doorlopen in 2022?

Ja, onder voorbehoud. De middelen worden dan bij voorjaarsnota 2022 overgemaakt voor dat boekjaar. Het voorbehoud heeft betrekking op de mogelijke bijstelling van de roadmap van het rijksbrede programma in 2022, waar bijvoorbeeld gekozen kan worden om onderdelen van de generieke of organisatie-specifieke plannen te herprioriteren en nieuwe generieke onderdelen toe te voegen op basis van gesignaleerde behoeftes. Wanneer bekostiging in 2022 moet doorlopen kan dit dus wel alvast met potlood worden ingetekend. Definitieve toekenning voor 2022 zal dan plaatsvinden bij de voorjaarsnota 2022.

Kan er ook al een aanvraag worden gedaan voor de jaren na 2022?

Voor zover er echt al zicht is op te maken kosten verder dan 2021/2022, is het handig om die al wel op te nemen in het format. Dat helpt ons om een eerste rijksbreed beeld te krijgen van de verwachte meerjarige uitnutting, zodat we bijvoorbeeld ook met het ministerie van Financiën afspraken kunnen maken over aanpassing van het kasritme: een andere verdeling van hetzelfde totaalbudget over de jaren.

Hoe wordt omgegaan met herijking en (her-)verdeling van budgetten?

Er komt minimaal halfjaarlijks een actualisatiemoment van Open op Orde, op voordracht van de regeringscommissaris. Gelijktijdig met de actualisatie/herijking van het generiek actieplan, is er dan ook een mogelijkheid voor (her)allocatie van middelen.

Waar mag het startbudget voor worden ingezet?

  • Het inrichten van een eigen programmateam (of teams) voor de duur van het programma (2021-2026).
  • Het (laten) uitvoeren van een nulmeting om langs de vier actielijnen van Open op Orde de eigen organisatie in kaart te brengen
  • Het op basis van het Meerjarenplan RDDI en het generieke plan Open op Orde opstellen van het eigen organisatie-specifiek plan.
  • Het starten met actief openbaar maken van onderliggende nota’s van Kamerstukken, conform de toezegging in de kabinetsreactie POK. Deze toezegging is primair voor de beleidskernen van de departementen.
  • ‘No regret’-maatregelen t.b.v. versterking van de digitale informatiehuishouding. In bijlage 1 van Open op Orde is een overzichtslijst toegevoegd van het type projecten dat minimaal in aanmerking komt voor financiering uit de reeks A1.