Planning

Open op Orde is een rijksbrede verbeteroperatie die loopt tot en met 2026. Voor de korte termijn ziet de planning er als volgt uit.

  1.     Probleemanalyse
  2.     Generiek actieplan (1 april 2021)
  3.     Indienen specifieke actieplannen door organisaties   (1 juli 2021)
  4.     Beoordeling plannen van organisaties
  5.     Verdeling financiële middelen
  6.     Nulmeting per organisatie (1 december 2021)
  7.     Uitvoering generieke (centraal) en specifieke (decentraal) projecten/ activiteiten.

Waarom is de deadline voor het indien van actieplannen al op 1 juli gesteld?

Anders kunnen we niet garanderen dat de actieplannen tijdig beoordeeld en geaccordeerd zijn om nog aanvullende financiering te regelen bij najaarsnota. Na beoordeling door het bureau regeringscommissaris en besluitvorming kunnen middelen dan op z’n vroegst bij de najaarsnota worden toegekend.   

Hoe wordt met deze korte tijdlijn de kwaliteit bewaakt?

Zowel de Tweede Kamer als het demissionaire kabinet willen zo snel mogelijk stappen maken om de informatiehuishouding rijksbreed te verbeteren. Dat betekent niet dat alle ambities al per 1 juli tot achter de komma geconcretiseerd moeten zijn, maar er zijn bij vrijwel alle organisaties ‘no regret’-maatregelen waar al wel snel mee kan worden gestart. Voorbeelden van dat soort maatregelen worden ook gegeven op pagina 33 van het generieke actieplan Open op Orde.


Het bureau regeringscommissaris informatiehuishouding stuurt ook met diverse instrumenten op de kwaliteit van plannen en effectiviteit van bestedingen, zoals het gestandaardiseerde format voor de actieplannen, het hulpmiddel voor het invullen hiervan en de ondersteuning door RDDI. Maar uiteindelijk zijn de organisaties wel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Hoe concreet moet en kan zo’n langdurig traject al zijn?

Het programma Open op Orde loopt vooralsnog tot en met 2026, dus de onderliggende plannen gaan van ditzelfde tijdpad uit. In het format voor actieplannen kan je dan ook een reeks tot en met 2026 invullen. Op 1 juli zal nog niet voor alle maatregelen duidelijk zijn wat de precieze acties en benodigde middelen over drie of vier jaar zijn. Wanneer acties een meerjarig karakter hebben is het belangrijk wel zo concreet mogelijk te beschrijven hoe de fasering en de financiële reeks er naar verwachting uit gaat zien. Een duurzame informatiehuishouding vergt ook een duurzame organisatie ervan.

Wat gebeurt er na 2026?

Hoe die sturing er na 2026 precies uit ziet weten we nu nog niet. Dat hangt in grote mate af van het succes van Open op Orde. De POK-informatiehuishouding-gelden zijn in ieder geval structureel. Dat betekent dat ook na afloop van het programma (vanaf 2026) structureel geld beschikbaar is om de informatiehuishouding rijksbreed op peil te houden. De voornaamste investeringen moeten echter wel de komende jaren gedaan worden, ook ten behoeve van de samenhang.