Ondersteuning en kennisdeling

Organisaties kunnen gebruik maken van informatiebijeenkomsten georganiseerd door RDDI en een aantal rijksbreed georganiseerde teams (met een projectleider, informatiebeheerspecialist en trainee) om hen te ondersteunen bij de nulmeting en het opstellen van de actieplannen. Daarnaast wordt continu ondersteuning geboden via de website van Open op Orde.

Waar zijn praktische tips en handvatten te vinden?

Beschikbare tips en handvatten worden gedeeld via www.openoporde.nl

Hoe kunnen organisaties ook van elkaar leren?

Naast het beschikbaar stellen van diverse tools en formats op de website van Open op Orde, is per 1 juni een samenwerkingsruimte beschikbaar op KIA (Kennisnetwerk Informatie en Archief). Penvoerders en andere informatiehuishoudingsprofessionals die werken aan het actieplan Open op Orde, kunnen daar in een besloten groep kennis en ervaringen te delen. Denk daarbij ook aan voorbeelden van impactanalyses, departementale actieplannen en ingevulde sjablonen/fiches.

Interesse?

Ga naar Kennisnetwerk Informatie en Archief en registreer je of log in op je Pleio-account. Vraag toegang tot KIA. Eenmaal ingelogd vind je via het menu ‘Groepen’, ‘alle groepen’ de groep ‘Open op Orde’.  

Mogen vragen uit het uitvoeringsveld (incl. ZBO’s) los worden gesteld, of moeten deze worden gebundeld per ministerie?

We verwachten dat ministeries een centraal programma inrichten, hier zelf de regie op voeren en vragen uit hun uitvoeringsveld zoveel mogelijk zelf afvangen. RDDI en het bureau regeringscommissaris informatiehuishouding zullen er wel voor zorgen dat er voldoende contactmomenten en inloopmomenten zijn om vragen te beantwoorden en casuïstiek te bespreken.  

Welke samenwerking met hogescholen en wetenschap is er mogelijk?

Hogescholen, universiteiten en de Rijksoverheid werken al samen in onderzoek en onderwijs op IT-gebied: het I-Partnerschap Rijksoverheid-Hoger Onderwijs. Denk hierbij aan trainingen, opleidingen, stages, traineeships, aandacht voor het vak en de interessante banen en loopbaanmogelijkheden.

Hoe gaan we om met verschillende overheidsorganisaties die uit dezelfde vijver van (externe) specialisten vissen?

De actielijn Professionals (Informatiebeheer) in Open op Orde zal hiervoor de structurele oplossing gaan bieden. Denk aan werving en samenwerking met hogescholen en universiteiten, maar ook aan gericht zoeken via bestaande netwerken.  Voor de korte termijn is er het aanbod van de SSO’s om teams/mensen te leveren ter ondersteuning van alle organisaties. RDDI zal de samenwerking en kennisdeling faciliteren via de website Open op Orde en de besloten groep op KIA.

Wordt er ook aandacht besteed aan cultuurverandering en zo ja hoe?

Cultuurverandering is in dit traject erg belangrijk en zit in vele aspecten. Tegelijkertijd is het een traject van lange adem (geen sprint maar een marathon). Cultuuraspecten zitten verwerkt in de actielijn Professionals Informatiebeheer, via opleidingsprogramma’s voor informatieprofessionals en aandacht voor ambtelijk vakmanschap bij alle rijksmedewerkers. Ook in de andere sporen (naast Open op Orde) die na de POK zijn opgestart (zoals de aandacht voor Politiek-ambtelijke verhoudingen) worden cultuuraspecten meegenomen.