Nulmeting

Met een zelfevaluatie via een nulmeting wordt de huidige staat van de informatiehuishouding bij de Rijksoverheidsorganisaties gemeten. Zorg er voor dat de nulmeting in 2021 uitgevoerd wordt en deel de uitkomsten uiterlijk 1 december 2021 met de regeringscommissaris. De nulmeting wordt in 2022 opgevolgd door een 1-meting; het is de bedoeling dat de voortgang gedurende het programma structureel wordt gemeten.

Hoe is de nulmeting tot stand gekomen?

Het gaat hier om een meting die naast het realiseren van de vier actielijnen ook als doel heeft om de informatiehuishouding structureel in de werking van de organisatie te krijgen en te houden. Om die reden is de nulmeting samengesteld uit de projectresultaten die Open op Orde binnen de Rijksoverheidsorganisaties moet opleveren en uit vragen gericht op de mate van bewustzijn en leiderschap binnen de Rijksoverheidsorganisatie op het gebied van sturing op informatiehuishouding. Deze zijn samengevoegd tot één nulmeting.

Voor het meten van de mate van sturing en leiderschap op het gebied van informatiehuishouding hebben we gebruik gemaakt van een sturingsinstrument en vragenlijst die zich al hebben bewezen bij het ministerie van JenV.

Welke organisaties moeten een nulmeting indienen?

In principe maakt elke rijksoverheidsorganisatie een nulmeting. De afspraak over welke nulmetingen aan de regeringscommissaris aangeboden moeten worden is gelijk aan de afspraken over welke organisaties een actieplan moeten indienen, zie ‘Welke organisaties moeten een actieplan maken?’

Waar wordt de nulmeting voor gebruikt?

Voor de regeringscommissaris:

  • als één van de stuurmiddelen voor het toekennen van financiële middelen aan Rijksoverheidsorganisaties
  • als communicatiemiddel middels het verwerken van de metingen in een dashboard informatiehuishouding voor de Rijksoverheid
  • als middel om rijksbreed gestandaardiseerd de ‘fit-gap’ in kaart te krijgen

Voor organisaties:

  • om inzicht te krijgen in hun startsituatie en welke verbeteringen haalbaar zijn op welke termijn

Let op: de meting zegt niets over het algemene volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding van de organisatie. Daar zijn andere instrumenten voor beschikbaar, zoals de baseline informatiehuishouding. De meting moet in de context van de scope van het generieke actieplan Open op Orde worden gezien.

Wie moet de nulmeting uitvoeren?

De SG is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de nulmeting en bepaalt wie deze uitvoert en indient. Dat zal veelal een afdeling zijn die tweedelijns control kan uitvoeren. In de praktijk zal de tweedelijns control binnen de organisatie veelal belegd zijn bij een CIO-office, een eenheid i-control, een afdeling van een centrale directie informatie of bedrijfsvoering. De nulmeting van departementen wordt door de SG getekend. Bij zelfstandige organisaties is het de hoogste ambtelijke leidinggevende.

Is er ook ruimte voor aanvullende kpi’s?

We inventariseren door middel van deze nulmeting zowel binnen organisaties en op centraal niveau de nog niet ontdekte of nieuwe knelpunten. Dit doen we door een vrij veld toe te voegen als laatste vraag, waarin organisaties wensen voor additionele kpi’s en de volwassenheid daarvan in kwijt kunnen.