Format en samenhang actieplannen

Via de actieplannen geven organisaties aan welke verbeteringen nodig, op welke termijn, en met welke aanpak dit moet worden bereikt. Hiervoor is een format opgesteld (bijlage 1 van het generieke actieplan). Dit invulbare format is ingedeeld op de vier vastgestelde knelpunten: de capaciteit aan informatieprofessionals en de rol van medewerkers in het primaire proces, de grote hoeveelheid en aard van informatie, de veelheid en kwaliteit van de informatiesystemen en de sturing en naleving op dit vraagstuk.

Waarom moeten alle verbeterplannen worden ingedeeld op (dezelfde) actielijnen?

De plannen per rijksonderdeel hoeven niet volledig identiek te zijn, de precieze uitdagingen kunnen natuurlijk verschillen. Tegelijkertijd zijn in Open op Orde wel vier concrete actielijnen aangeduid waar iedereen aan moet werken. Het is aan organisaties zelf om bij het opstellen van hun plannen die generieke actielijnen leidend te laten zijn.


Dit is relevant omdat we rijksbreed per actielijn moeten kunnen verantwoorden welke maatregelen ermee gemoeid zijn, welke planning en welke kosten hiermee samenhangen. Het kan natuurlijk zijn dat organisaties in 2021 op één of meerdere actielijnen nog geen eigen acties uitvoeren. Dat is geen probleem, veel van de acties in Open op Orde zijn immers ook rijksbreed en vereisen pas in tweede instantie (implementatie)acties op organisatieniveau. Voor zover de planning van die rijksbrede acties nog niet geconcretiseerd is hoeft dus ook nog niet op implementatie ervan vooruit te worden gelopen in de eigen actieplannen. We organiseren ook voldoende bijstellingsmomenten gedurende de looptijd van het programma om als individuele organisatie later in te haken op lopende actielijnen.

Hoe zorgen we dat de plannen per departement niet sterk gaan verschillen?


In bijlage 1 van het actieplan Open op Orde is een format toegevoegd dat de departementen gebruiken voor het opstellen van de eigen actieplannen. Daarin is aangegeven welke projecten in ieder geval in het format voor Rijksoverheidsorganisaties kunnen worden verwerkt en voor financiering in aanmerking komen.   
Uitvoeringsorganisaties zijn vertegenwoordigd in werk- en projectgroepen en de verschillende actielijnen komen bij elkaar bij BZK/DGOO. Per april 2021 is een programmadirecteur aangesteld om de samenhang te bewaken.

Ook de regeringscommissaris zal sturen op samenhang. Dat gebeurt bij de beoordeling van de plannen, in de periodieke actualisatie van de roadmap en via het generieke actieplan en van het financiële kader.


RDDI is daarnaast al druk bezig met ondersteuning van individuele rijksonderdelen, bijvoorbeeld met het delen van best practices, handreikingen en advies. Via RDDI zijn ook de voornaamste kaderstellers, zoals CIO Rijk en de algemene rijksarchivaris aangesloten. Waar nodig leveren zij de komende jaren nieuwe kaders op ten behoeve van Open op Orde, naast de bestaande kaders zoals DUTO en het beleidskader voor emailarchivering. Voor zover die kaders al zijn toegezegd in Open op Orde worden deze opgenomen in de roadmap, die in het najaar van 2021 gereed is.  

Worden soortgelijke plannen van verschillende departementen gebundeld?

Dat is zeker de bedoeling, waar dat mogelijk en efficiënt is. Als bijvoorbeeld blijkt dat veel organisaties eenzelfde type tooling willen inkopen dan kan gekozen worden om dit als rijksbrede voorziening aan te bieden i.p.v. individueel budget toe te kennen.

Hoe wordt er gezorgd voor de juiste (risicogestuurde) prioritering?

De prioritering en de knelpunten/risico's zullen per organisatie verschillen. Daarom moet elke organisatie een eigen actieplan maken.