Beoordeling actieplannen

De actieplannen worden beoordeeld door de regeringscommissaris, als onderdeel van zijn verantwoordelijkheid om de verbetering van de informatiehuishouding van de (Rijks)overheid te coördineren.

Op basis van welke criteria worden de plannen beoordeeld?

Het bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding heeft een beoordelingskader ontwikkeld waarin onder meer alle criteria staan, zoals bijvoorbeeld:

  • Zijn de plannen tijdig ingediend? Indien plannen na 1 juli worden ingediend kan niet meer worden gegarandeerd dat ze tijdig beoordeeld zijn voor financiering bij najaarsnota.
  • Zijn de plannen ingediend conform het format? En indien er sprake is van gebundelde plannen; is er een oplegger bijgesloten?
  • Dragen de plannen in voldoende mate bij aan de doelstellingen van Open op Orde?
  • In het veld ‘Financiële Onderbouwing’ van het format moet goed worden toegelicht hoe de specifieke besteding van middelen eruitziet, inclusief de wijze waarop het bij de voorjaarsnota toegekende startbudget is/wordt besteed.
  • Zijn de opgevoerde kosten ‘pxq-onderbouwd’? En zijn de geldende normen hiervoor gehanteerd (denk bijvoorbeeld aan gebruik van het HOT-tarief voor berekening van benodigde capaciteit).

Hoe wordt ook op langere termijn toegezien op de plannen van de organisaties?

De regeringscommissaris informatiehuishouding heeft de verantwoordelijkheid om hiervoor een sluitende P&C-cyclus in te regelen gedurende de looptijd van het programma. Organisaties zullen periodiek (jaarlijks) een update van hun actieplannen maken en verantwoording afleggen over de voortgang van de actieplannen. Er wordt een dashboard ontwikkeld (voor centraal en decentraal), een set van kpi’s, waarover periodiek wordt gerapporteerd, en na de nulmeting worden vervolgmetingen uitgevoerd. De regeringscommissaris zal ook samenwerken met o.a. de Inspectie O&E, die hiervoor extra capaciteit heeft gekregen. De regeringscommissaris zal periodiek voortgangsrapportages sturen aan de Tweede Kamer.

Meer vragen? Lees het beoordelingskader!

In het beoordelingskader staan:

  • Antwoorden op veelvoorkomende vragen
  • De beoordelingscriteria
  • Een toelichting op de financiële prioriteitstelling
  • Het beoordelingsproces en bijbehorende planning

Wat gebeurt er als de deadline van 1 juli voor een organisatie onhaalbaar blijkt?

Plannen die op 1 juli (nog) niet aan de kwaliteitseisen voldoen krijgen (nog) geen financiering. In die gevallen moet wel verantwoord worden hoe het toegekende startbudget tot op dat moment is besteed, waarom er nog geen plan kan worden opgeleverd en wanneer men verwacht dat dat wel kan.