Handig format voor je decentrale actieplan

Waar moet je aan denken bij het opstellen of aanscherpen van je actieplan Open op Orde? Je kunt dit vrijblijvende format gebruik als houvast.

Handreiking format decentrale actieplannen

 1. Inleiding/aanleiding
  Rapport POK, kabinetsreactie, actieplan Open op Orde
 2. Reikwijdte van het plan
  Welke organisaties maken onderdeel uit van dit plan? Voor welke organisaties is een eigen deelplan toegevoegd?
 3. Samenhang opgave informatiehuishouding met andere sporen uit de kabinetsreactie POK
  • Informatieverstrekking
  • Ambtelijk Vakmanschap
  • Politiek Ambtelijke verhoudingen
 4. Samenhang lopende acties
  I.h.k.v. het meerjarenplan RDDI met de nieuwe acties i.h.k.v. Open op Orde (voor zover al gestart met uitvoering meerjarenplan)
 5. Governance en programmastructuur
 6. Verkenning en analyse
  • Toepasbaarheid probleemanalyse H2 Open op Orde op eigen situatie
  • Bevindingen Inspectierapporten t.b.v. de eigen organisatie
  • Uitkomsten DUTO-scans
  • Incidenten/ervaring binnen eigen organisatie met IHH
  • Nulmeting (resultaat indien reeds uitgevoerd of planning indien nog uit te voeren)
 7. Samenvatting inzet actielijn:
  Informatieprofessional en de medewerker
 8. Samenvatting inzet t.b.v. actielijn 2:
  Hoeveelheid en aard van de informatie
 9. Samenvatting inzet t.b.v. actielijn 3:
  Duurzame toegankelijkheid van de huidige IT-systemen
 10. Samenvatting inzet t.b.v. actielijn 4:
  Bestuur en naleving


Eric