Ruimere informatieverstrekking bij Wob-verzoeken

Het kabinet heeft besloten om persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren ruimhartiger (geanonimiseerd) te verstrekken. De Wob-instructie voor rijksmedewerkers is daarop aangepast. Dit is in lijn met de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Het kabinet heeft daarin toegezegd de informatievoorziening aan parlement en samenleving te verbeteren.

Bij een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob), blijft de uitzonderingsgrond van de persoonlijke beleidsopvatting bestaan. Een persoonlijke beleidsopvatting is volgens de Wob een “opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie en de aangevoerde argumenten over een bestuurlijke aangelegenheid”. Zo hebben ambtenaren en bewindspersonen persoonlijke beleidsopvattingen.

Wat verandert er?

Anders dan voorheen worden prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter, niet langer als persoonlijke beleidsopvatting aangemerkt. Daarmee is – vooruitlopend op de Wet open overheid (Woo) – de definitie van een persoonlijke beleidsopvatting aangescherpt met meer transparantie tot gevolg.

Daarnaast moet je rekening houden met de volgende punten:

  • (geanonimiseerde) persoonlijke beleidsopvattingen ouder dan vijf jaar worden openbaar voor iedereen, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Een bijzondere omstandigheid kan bijvoorbeeld zijn dat het oude document zicht biedt op onderdelen van een nog actueel dossier.
  • (geanonimiseerde) persoonlijke beleidsopvattingen kunnen openbaar worden gemaakt als er een onjuist of onvolledig beeld zou ontstaan van de besluitvorming in een bestuurlijke aangelegenheid.
  • er kan aanleiding zijn om (geanonimiseerd) persoonlijke beleidsopvattingen openbaar te maken als het Wob-verzoek gericht is op een politiek bestuurlijk (hoog)gevoelig dossier, waarvoor bijvoorbeeld vanuit de Staten-Generaal of de media belangstelling bestaat.

Wanneer gaat dit in?

Alle binnenkomende Wob-verzoeken worden volgens deze nieuwe lijn behandeld. Dat geldt ook bij al lopende procedures, mits dit praktisch uitvoerbaar is.

BZK heeft een stappenplan ontwikkeld voor het afhandelen van Wob verzoeken. Mocht je zoiets voor je eigen organisatie willen ontwikkelen? Doe je voordeel met het denkwerk dat BZK al heeft verricht.