Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Burgers en bedrijven kunnen een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde.

De Who kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

  • Reactief, waarbij pas na een verzoek daadwerkelijk herbruikbare informatie wordt geleverd aan de vrager.
  • Actief, waarbij alle informatie in herbruikbare formats wordt gepubliceerd.

De praktische uitvoering van deze wet beslaat verschillende informatietypen:

  1. Webteksten
  2. Beeldmateriaal
  3. Documenten
  4. Data-sets

Onduidelijkheden

Er vindt nog overleg plaats over definities en de uitleg/interpretatie van de Who, met name met betrekking tot documenten en open data.