Programma Implementatie Woo

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) werkt nauw samen met het Programma Implementatie Woo, waar het gaat om actieve openbaarmaking vanuit de Wet open overheid (Woo). Programma implementatie Woo was voorheen bekend onder de naam Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI). RDDI ondersteunt deze implementatie binnen het Rijk met werkbare tools en handreikingen.

Meer over Programma Implementatie Woo

Het belangrijkste maatschappelijke doel van de Woo is een open overheid. Definities van een open overheid bevatten doorgaans de volgende drie kernelementen: 

  1. Een overheid die transparant is en informatie verstrekt aan de samenleving, zowel uit zichzelf (actief) als op verzoek (passief).
  2. Een overheid die toegankelijk is en aanspreekbaar, en rekenschap geeft van zijn acties.
  3. Een overheid die inclusief is, participerend en de samenleving actief betrekt bij besluit- en bestuursvorming. 

De Woo zet daarmee in op een ontwikkeling die een flinke verandering betekent ten opzichte van de besloten bestuurscultuur zoals geconstateerd in de recente kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat de implementatie van de Woo niet alleen een juridisch of organisatorisch vraagstuk is, maar vooral ook een cultuurverandering behelst.

Vier programmalijnen

Het programma Implementatie Woo werkt daarom volgens vier programmalijnen:

  1. Transparante overheid en goede informatievoorziening: actieve openbaarmaking van informatie op PLOOI.
  2. Toegankelijkheid en rekenschap: verbetering van openbaarheid op verzoek (aanstellen contactpersoon, inrichten van overleg met verzoeker, nieuwe beleidslijn persoonlijke beleidsopvattingen) en openbaarheidsparagraaf.
  3. Informatiehuishouding op orde als randvoorwaarde – voor het Rijk via Open op Orde.
  4. Toezicht op handhaving, bemiddeling en inzet op cultuuromslag: inrichting Adviescollege Openbaarheid en informatiehuishouding.