Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) werkt nauw samen met het programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI). MOOI werkt aan het beleid rondom openbaarmaking. Zodra het beleid is vastgesteld, vertaalt RDDI de implicaties naar werkbare tools en kaders voor het Rijk.

Meer over MOOI

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een belangrijk instrument om die openbaarheid te regelen, maar is bijvoorbeeld onvoldoende toegesneden op digitale ontwikkelingen.
In het regeerakkoord is afgesproken dat wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering en dat het kabinet in overleg treedt met de initiatiefnemers van de Wet open overheid (Woo). Doel is te komen tot een aangepast wetsvoorstel en de informatiehuishouding van de overheden conform daaraan in te richten.


Het programma MOOI:

  • Werkt met de initiatiefnemers van de Woo aan een wettelijk kader dat voldoet aan hedendaagse eisen rond transparantie, digitalisering, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid en dat op de grootst mogelijke instemming bij betrokkenen kan rekenen.
  • Versterkt de informatiehuishouding van de overheden door voor het digitale tijdperk ondersteunende kaders te bieden - en deze eventueel via pilots en/of experimenten te beproeven in de praktijk.
  • Draagt zorg voor stroomlijning met de Archiefwet in nauwe samenwerking met OCW en Nationaal Archief.
  • Ziet toe op afstemming met en implementatie door (decentrale)overheden en andere relevante belanghebbenden.
  • Bevordert kennis- en informatieuitwisseling met en bij betrokkenen.

MOOI stuurt dit proces aan, RDDI vertaalt het beleid naar de uitvoering. Dat is het snijvlak tussen MOOI en RDDI.