Graag een toelichting op p. 8 van de Handreiking waar wordt gesproken over het nul-alternatief. Wat wordt bedoeld met ‘wat je al gedaan hebt, moet je niet meerekenen’?

Voor het nul-alternatief kan (en moet) een organisatie zelf een peildatum bepalen. Wat er voor die datum al gedaan is en dus wat er nog nieuw moet worden gedaan, verschilt per organisatie.  De Handreiking en het bijbehorende kostenmodel bieden een handvat om voor de nog uit te voeren actielijnen/projecten de kosten en baten systematisch in beeld te brengen.  Door de kengetallen uit Handreiking toe te passen op de specifieke cijfers uit een organisatie kunnen de kosten en baten van het MJP Verbetering Informatiehuishouding Rijk voor die organisatie worden berekend.