Hoe hard zijn de aannames en uitgangspunten die zijn gebruikt voor de Handreiking?

Voor de Handreiking is gebruik gemaakt van de informatie uit het onderzoek Kosten-Batenanalyse Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk. Daarvoor is een aantal algemene aannames en uitgangspunten benoemd. In het onderzoek is aangegeven dat deze in de praktijk en per organisatie kunnen verschillen. Het gebruik van de Handreiking kan ertoe leiden dat aannames en uitgangspunten kunnen of moeten worden aangescherpt. Het rekenmodel bij de Handreiking biedt hiervoor de ruimte.